۱۳۹۶-۰۶-۲۶

مقاله بررسي و مقايسه تركيبات بدن، قدرت، VO2max و توان بي هوازي وزنه برداران زبده باغير ورزشكاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۳ در حرکت از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي و مقايسه تركيبات بدن، قدرت، VO2max و توان بي هوازي وزنه برداران زبده باغير ورزشكاران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تركيبات بدن، قدرت، VO2max و توان بي هوازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رواسي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان رضوي توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي اميرحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقيق حاضر، بررسي و مقايسه ترکيبات بدن، قدرت عضلاني، VO2max و توان بي هوازي وزنه برداران زبده با غير ورزشکاران است. به همين منظور، ۱۵ نفر از وزنه برداران زبده با ميانگين سني ۳٫۲۴±۲۴٫۶ سال و ۱۵ نفر از افراد غير ورزشکار با ميانگين سني ۲٫۶۴±۲۲٫۴۶ سال به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. متغير هاي اندازه گيري شده عبارت بودند از: قد، وزن، درصد چربي بدن، قدرت نسبي عضلات پاها، کمر و کمربند شانه، توان بي هوازي و حداکثر اکسيژن مصرفي. براي تجزيه و تحليل يافته ها و آزمون فرض هاي تحقيق از فرمول t مستقل استفاده شد. همبستگي بين متغير هاي موجود نيز توسط ضريب همبستگي پيرسون محاسبه شد. نتايج نشان داد بين قدرت نسبي پاها، کمر، کمربند شانه و توان بي هوازي وزنه برداران زبده و غير ورزشکاران تفاوت معني داري وجود دارد و بين درصد چربي بدن و حداکثر اکسيژن مصرفي وزنه برداران زبده با افراد غير ورزشکار تفاوت معني داري وجود ندارد.
همچنين بين درصد چربي بدن با حداکثر اکسيژن مصرفي (r=-0.67) و حداکثر اکسيژن مصرفي با توان بي هوازي (r=-0.93) وزنه برداران زبده ارتباط معکوس معني داري وجود دارد. بنابراين مي توان گفت انجام تمرينات وزنه برداري بر افزايش قدرت و توان بي هوازي موثر است و بر کاهش چربي بدن و افزايش VO2max تاثيري ندارد. 

© حقوق سایت محفوظ است