۱۳۹۵-۰۵-۰۶

مقاله گسترش فضايي شهر و تغيير کاربري زمين در روستاهاي پيراموني شهرسنندج؛ طي دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مطالعات شهري از صفحه ۶۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: گسترش فضايي شهر و تغيير کاربري زمين در روستاهاي پيراموني شهرسنندج؛ طي دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۵
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گسترش فضايي شهر
مقاله تغيير کاربري اراضي
مقاله آيش اجتماعي
مقاله روستاي پيراشهري
مقاله شهر سنندج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادرمزي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گسترش فضايي شهرها و ادغام روستاها و اراضي پيراموني آنها، يکي از پيامدهاي مهم شهرنشيني شتابان است، که در مادرشهرهاي منطقه اي نمود چشمگيري داشته است. شهر سنندج به عنوان مادرشهر منطقه اي طي سه دهه اخير رشد شتاباني هم در افزايش جمعيت و هم در گسترش سطح داشته است؛ به گونه اي که گسترش فضايي پيوسته اين شهر طي دوره مذکور هشت روستا را با تمام زمين هاي زراعي، باغي و مراتع پيرامونشان در بافت خود ادغام کرده است. علاوه بر اين، گسترش فضايي منفصل اين شهر منجر به تورم جمعيتي و رشد کالبدي روستاهاي پيراموني شده است. نتيجه اين فرايند تغييرات وسيع در کاربري اراضي اين روستاها بوده است. دوره زماني اين پژوهش (۱۳۸۷- ۱۳۵۵)، جامعه آماري آن يازده روستاي پيراموني شهر سنندج و حجم نمونه ها ۳۱۵ خانوار مي باشد. روش تحقيق در اين مقاله مبتني بر مطالعات اسنادي و ميداني وسيع از جمله تکميل پرسشنامه هاي خانوار و روستا، تعيين کاربري اراضي وضع موجود، گذشته و … بوده است. نتايج اين تحقيق نشان از سطح بالاي تغييرات در کاربري اراضي روستاهاي مورد مطالعه دارد. به گونه اي که طي دوره زماني ۱۳۸۷-۱۳۵۵ به طور متوسط ساليانه ۱۰۴ هکتار و درمجموع ۳۳۱۹ هکتار از اراضي زراعي، باغي و مراتع اين روستاها تبديل به کاربري هاي ديگر شده اند. تمام تغييرات ياد شده توسط عوامل و نيروهاي مختلف شهر سنندج و در جريان گسترش فضايي ناپيوسته اين شهر صورت گرفته است.

© حقوق سایت محفوظ است