۱۳۹۵-۰۳-۱۱

مقاله گزينش همزمان هيبريدهاي ذرت سيليويي براي عملكرد و پايداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: گزينش همزمان هيبريدهاي ذرت سيليويي براي عملكرد و پايداري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت سيلويي
مقاله گزينش همزمان
مقاله آماره هاي پايداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باصفا محمود
جناب آقای / سرکار خانم: طاهريان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بنايي تقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور شناسايي و كاهش اثر متقابل ژنوتيپ × محيط (GE) و گزينش دقيق تر، عملكرد و پايداري ژنوتيپ ها را بايد به طور همزمان مورد نظر قرار داد. يكي از روش هاي كاربردي گزينش همزمان براي عملكرد و پايداري، آماره عملكرد و پايداري (YSi) مي باشد. در اين پژوهش نتايج حاصل از گزينش هيبريد ها بر اساس YSi با نتايج حاصل از گزينش ارقام بر اساس آماره هاي مختلف پايداري مورد مقايسه قرار گرفت. شش هيبريد داخلي حاصل از تلاقي هاي جديد با دو هيبريد شاهد ( SC 704ديررس) و SC 647 ((متوسط رس) در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۴ تكرار و ۵ منطقه در سال ۱۳۸۵ مورد ارزيابي قرار گرفتند. با استفاده از آماره YSi ، سه هيبريد انتخاب شدند. با توجه به LSD محاسبه شده (LSD%5=3.978) تفاوت معني داري بين معيارهاي مختلف گزينش شامل گزينش بر اساس عملكرد، گزينش بر اساس عملكرد به علاوه واريانس محيطي(S2i)  يا ضريب تغييرات محيطي (CVi)، گزينش بر اساس عملكرد به علاوه ضريب رگرسيون(bi)  و انحراف از خط رگرسيون(S2di)  يا ضريب تبيين(R2i)  و گزينش بر اساس آماره عملكرد و پايداري  (YSi)وجود نداشت. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت كه با استفاده از روش گزينش همزمان براي عملكرد و پايداري ( با تاكيد بيشتر بر جزء پايداري) عمل گزينش را با اطمينان بيشتري مي توان انجام داد.

© حقوق سایت محفوظ است