۱۳۹۵-۰۱-۲۰

مقاله کيفيت گزارش کارآزمايي هاي باليني منتشر شده توسط پژوهشگران ايراني در مجلات سطح ۱ حيطه زنان و مامايي- با استفاده از ابزار CONSORT که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم آذر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامايي و نازايي ايران از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: کيفيت گزارش کارآزمايي هاي باليني منتشر شده توسط پژوهشگران ايراني در مجلات سطح ۱ حيطه زنان و مامايي- با استفاده از ابزار CONSORT
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله زنان
مقاله کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي
مقاله مامايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوجازاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: توانانژاد نيکتا
جناب آقای / سرکار خانم: کارخانه مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي بهزاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعظمي آغداش صابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي، يکي از مهمترين و کارآمدترين مطالعات در علوم پزشکي مي باشند. اهميت اين نوع مطالعات در حيطه زنان و مامايي، به دليل نقش بسيار حياتي سلامت مادران و در نتيجه سلامت جامعه، از جايگاه ويژه اي برخودار است. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي کيفيت گزارش کارآزمايي هاي باليني منتشر شده توسط پژوهشگران ايراني در مجلات سطح ۱ حيطه زنان و مامايي طراحي و انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، مقالات کارآزمايي باليني شاهددار تصادفي منتشر شده در حيطه زنان و مامايي توسط پژوهشگران ايراني در مجلات انگليسي نمايه شده در پايگاه هاي معتبر سطح يک (web of Knowledge، ISI، Pubmed) طي سال هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۲ توسط دو پژوهشگر با استفاده از ابزار CONSORT مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و نرم افزار آماري SPSS (نسخه ۱۶) انجام شد.
يافته ها: نتايج ارزيابي ۱۴۱ مقاله نشان داد که در مجموع، بيشترين نقص در قسمت مواد و روش ها بود و از ۱۷ آيتم اين قسمت، بيشترين نواقصات و ضعف ها در تعيين حجم نمونه، روش به کار رفته براي تخصيص تصادفي شرکت کنندگان در مطالعه، جزئيات هرگونه محدوديت تصادفي کردن (مثلا طبقه بندي کردن، بلوک بندي کردن) و نحوه کورسازي و انجام آن بود. ميانگين کلي نمرات مقالات نيز ۵٫۶۷±۳۱٫۳۵ از حداقل و حداکثر ۳۷-۱۹ بود.
نتيجه گيري: بيشترين ضعف پژوهشگران در گزارش نتايج مطالعات، در قسمت مواد و روش ها مي باشد که مي توان با آموزش بيشتر اين مباحث، استفاده از متخصصين آمار و متدولوژي و همچنين استفاده از ابزارهاي استاندارد براي خود ارزيابي مقالات، اين موارد را برطرف کرد.

© حقوق سایت محفوظ است