۱۳۹۵-۰۱-۲۳

مقاله کيفيت زندگي، بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در آموزش بهداشت و ارتقاي سلامت ايران (فارسي) از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: کيفيت زندگي، بررسي ميزان تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد مزمن: مطالعه مداخله اي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد مزمن
مقاله برنامه آموزشي مدون
مقاله کيفيت زندگي
مقاله پرسشنامه SF-36
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طوافيان صديقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کمردرد مزمن يکي از معضلات پزشکي در دنياي امروز است که به طور جدي بر کيفيت زندگي افراد بشر تاثير مي گذارد به همين منظور اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برنامه آموزشي مدون بر کيفيت زندگي زنان مبتلا به کمردرد در فواصل زماني قبل و ۶ ماه بعد از مداخله آموزشي طراحي و اجرا گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر پژوهشي نيمه تجربي به روش سنجش قبل و بعد است که در طي آن تعداد ۲۷ نفر از زنان مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به مرکز تحقيقات روماتولوژي دانشگاه ع. پ. تهران تحت مداخله برنامه مدون آموزشي قرار گرفتند. افراد در گروه هاي ۶ تا ۸ نفره در يک جلسه ۴ ساعته با فيزيوتراپي و روانشناسي کمردرد آشنا شدند. يک و دو ماه بعد مشاوره تلفني شده و به سوالات آن ها پاسخ داده مي شد. ۶ ماه بعد از مداخله مجددا پرسشنامه ها تکميل گرديد. جمع آوري داده ها به شيوه مصاحبه بود و داده ها از طريق آزمون تي مستقل و تي زوجي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سني افراد تحت مطالعه ۵۱٫۶۲ با انحراف معيار ۹٫۲۹ سال مي باشد و ميانگين و انحراف معيار مدت ابتلا به کمردرد و مدت درمان به ترتيب ۱۴۸٫۵۹±۲۶٫۳۷ و ۶۳٫۴۴±۵۸٫۸۱ مي باشد. بين وجود درد سياتيک و متغيرهاي عملکرد جسماني (p=0.02)، محدوديت عملکرد جسماني (p=0.01)، درد جسماني (p=0.01)، محدوديت عملکرد رواني (p=0.03) اختلاف آماري معنادار وجود داشت. ميانگين نمرات کيفيت زندگي در همه ابعاد بعد از مداخله افزايش داشته و در سه بعد درد جسماني (p=0.004)، سلامت عمومي(p=0.002)  و سلامت رواني (p=0.002) تفاوت معناداري را از نظر آماري با نمرات قبل از مداخله نشان مي دهد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ادغام برنامه مدون آموزشي توام با مشاوره تلفني در فواصل زماني ۱ و ۲ ماه بعد از مداخله در افزايش و پايداري تاثير مداخله آموزشي بر ارتقاء کيفيت زندگي افراد مورد مطالعه نقش مهمي را ايفا مي نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است