۱۳۹۵-۰۴-۱۳

مقاله کيفيت خدمات ارائه شده درمانگاههاي سرپايي بر اساس الگوي سروکوآل در بيمارستان هاي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۹۰ در پياورد سلامت از صفحه ۴۹ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: کيفيت خدمات ارائه شده درمانگاههاي سرپايي بر اساس الگوي سروکوآل در بيمارستان هاي شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خدمات
مقاله سروکوال
مقاله بيماران سرپايي
مقاله بيمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: گوهري محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شهري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابا سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارائه خدمات برتر از طريق حفظ کيفيت بالا، پيش نياز موفقيت سازمان هاي خدماتي به شمار مي رود. هدف از اين پژوهش، مطالعه کيفيت خدمات ارائه شده درمانگاه هاي سرپايي از ديد بيماران مراجعه کننده به بيمارستانهاي مورد مطالعه شهر تهران با استفاده از الگوي سروکوآل(SERVQUAL)  بوده است.
روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردي بود که به صورت توصيفي- مقطعي بر روي ۲۴۲ بيمار سرپايي مراجعه کننده به بيمارستانهاي مورد مطالعه شهر تهران در سال ۱۳۸۸ با استفاده از پرسشنامه استاندارد سروکوال (۱۹۸۸) که روايي و پايايي آن مورد تاييد بوده است، انجام گرفت. در پايان از آزمون t، آزمون t زوجي و آزمون فريدمن با کمک نرم افزار (SPSS) به منظور تحليل داده هاي جمع آوري شده، استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد تفاوت معني داري ميان ادراک و انتظار بيماران پيرامون ابعاد پنجگانه کيفيت خدمات (عوامل محسوس، قابليت اطمينان، تضمين، پاسخگويي و همدلي) در بيمارستان هاي مورد مطالعه وجود داشت. بيماران مراجعه کننده به درمانگاهها، بعد تضمين را با ۴٫۴۱ امتياز مهم ترين و پاسخگويي کارکنان را با ۲٫۲۱ امتياز به عنوان کم اهميت ترين بعد رتبه بندي نمودند.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاکي از آن است که با بکارگيري الگوي سروکوآل، مديران بيمارستانها قادر به ارزيابي کيفيت خدمات از ديد بيماران به عنوان مهمترين مشتري سازمان شده و با برنامه ريزي صحيح، اصلاح نابساماني ها و نهايتا بهبود کيفيت خدمات، ممکن خواهد شد.

© حقوق سایت محفوظ است