۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله کاريوتيپ ۶ جمعيت از گونه ها و زيرگونه هاي جنس توت روباه (.Sanguisorba ssp) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: کاريوتيپ ۶ جمعيت از گونه ها و زيرگونه هاي جنس توت روباه (.Sanguisorba ssp)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله .Sanguisorba minor Scop
مقاله توت روباه
مقاله تنوع سيتوژنتيک
مقاله کروموزوم و کاريوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمرادي صادق
جناب آقای / سرکار خانم: حسام زاده حجازي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف بررسي تنوع سيتوژنتيکي، کاريوتيپ ۶ جمعيت از جنس توت روباه  (Sanguisorba ssp.) با استفاده از سيستم آناليز تصويري ارزيابي شد. پس از آماده سازي، رنگ آميزي، بررسي ميكروسكوپي نمونه ها و جداسازي کروموزوم ها توسط نرم افزار Photoshop، با استفاده از نرم افزار Micromeasure در حداقل سه سلول مناسب متافاز ميتوزي، ابعاد کروموزومي نظير طول بازوي بلند، طول بازوي کوتاه و طول کل کروموزوم اندازه گيري و آماره هاي AR وCI محاسبه گرديد. سپس داده ها در قالب طرح کاملا تصادفي نامتعادل تجزيه و تحليل و ميانگين ها توسط آزمون دانکن دسته بندي شدند. جمعيت ها بر مبناي آماره هاي کاريوتيپي: S%، TF%، A1، DRL، A2  فرمول کاريوتيپي و کلاس تقارن با هم مقايسه گرديدند. بر اساس نتايج بدست آمده جمعيت هاي ۱۰۴۶۲ يزد و ۱۳۹۷۶ ممسني و کنگل چال مازندران تتراپلوئيد (۲n=4x=28)، جمعيت ۱۲۳۳۳ خلخال هگزاپلوئيد (۲n=6x=42) و جمعيت هاي ۱۳۹۶۳ گلستان و ۱۳۲۹۶ خلخال اکتاپلوئيد (۲n=8x=56) بودند. جمعيت اکتاپلوئيد ۱۳۲۹۶ خلخال و جمعيت تتراپلوئيد ۱۳۹۷۶ ممسني بر اساس شاخص هاي تقارن يا عدم تقارن بين کروموزومي (DRL و A2) و جمعيت تتراپلوئيد ۱۳۹۷۶ ممسني و جمعيت اکتاپلوئيد ۱۳۹۶۳ گلستان بر مبناي دو شاخص تقارن و يا عدم تقارن درون كروموزومي (A1 و %TF) نامتقارن ترين و متکاملترين کاريوتيپ را داشتند. مولفه هاي اول (SA و TL) و دوم (LA، AR، CI، %TF و A1) باهم ۹۰٫۱% از كل واريانس متغيرها را توجيه نمودند. نتايج حاصل از تجزيه خوشه اي (به روش Ward) و تجزيه به مولفه ها باهم مطابقت داشت. بيشترين فاصله ژنتيکي بين جمعيت هاي ۱۳۲۹۶ خلخال و ۱۳۹۷۶ ممسني مشاهده شد.

© حقوق سایت محفوظ است