۱۳۹۵-۰۱-۲۸

مقاله کاربرد مدل عددي در بررسي سد زيرزميني گنجه در استان اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقيقات آب و خاك ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل عددي در بررسي سد زيرزميني گنجه در استان اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبخوان
مقاله چهل خانه
مقاله سد زيرزميني
مقاله مدل آب زيرزميني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفيان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پسندي مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سد زيرزميني به عنوان سازه اي آبي جهت توسعه منابع آب بخصوص در نواحي خشک کشور مورد توجه بسياري قرار گرفته است. در اين تحقيق با انجام مطالعات پايه و مدل سازي آبخوان، تاثيرات هيدروژئولوژيک احتمالي احداث يک سدزيرزميني مورد بررسي قرار گرفته است. محل پيشنهادي سد زيرزميني گنجه، واقع در شهرستان فريدن اصفهان (آبخوان چهل خانه) به عنوان مطالعه موردي انتخاب گرديد. در اين پژوهش مطالعات هواشناسي و هيدرولوژي، بررسي هاي دقيق زمين شناسي به همراه اجراي عمليات ژئوفيزيک درمحور پيشنهادي، بررسي هاي هيدروژئولوژيک، شناسائي هندسه آبخوان چهل خانه و تکميل داده هاي مورد نياز بر اساس روشهاي مختلف آماري، امکان به کار گيري مدل رياضي آبخوان را با دقت خوبي فراهم نمود. در اين تحقيق جهت شبيهسازي رفتار آبخوان چهل خانه از مدل معتبر PMWIN استفاده شده است که مدل کاملي براي شبيه سازي جريان سيال و آلودگي در محيط هاي متخلخل است. پس از اطمينان از صحت مدل واسنجي شده، رفتار آتي آبخوان چهل خانه با لحاظ احداث سد با رقوم تاج مختلف پيش بيني شده و ميزان آب ذخيره شده، افزايش يا کاهش آبدهي چاهها و قنوات محدوده اثر طرح محاسبه و بررسي گرديد. با توجه به اينکه سازه هاي آبي باعث بر هم خوردن وضعيت بيلان منابع آبي نيز ميگردد، بيلان آبي آبخوان چهل خانه و آبخوان بوئين (آبخوان زيردست سد) نيز بررسي شده و نقش سد در کاهش منابع آبي زيردست بررسي گرديد. نتايج نشان مي دهند که ارتفاع بهينه سد در رقوم تاج ۲۲۹۰ متر از سطح دريا فراهم ميگردد. در اين شرايط ذخيره افزوده آبخوان به ۴۷۰ هزار متر مکعب رسيده و تاثير موثري بر افزايش آبدهي قنوات، رودخانه و چاه هاي بالادست خواهد داشت. احداث سد گنجه بر روي راه ارتباطي گنجه داران تاثير مستقيم نداشته و همچنين روستاي گنجه تحت تاثير بسيار کمي از احداث سد قرار خواهد گرفت. شعاع اثر سد گنجه بر تراز آب زيرزميني آبخوان زيردست حداکثر ۷۰۰ متر بوده و حداکثر ۱۶ متر افت سطح آب زيرزميني پائين دست را در شعاع اثر ياد شده در پي خواهد داشت.

© حقوق سایت محفوظ است