۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله کاربرد مدل اصلاح شده پذيرش فناوري براي پيش بيني تمايلات رفتاري و ايستارهاي زيست محيطي کارشناسان کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱۵ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل اصلاح شده پذيرش فناوري براي پيش بيني تمايلات رفتاري و ايستارهاي زيست محيطي کارشناسان کشاورزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمايل
مقاله فناوري هاي ميزان متغير سموم
مقاله مدل اصلاح شده پذيرش فناوري
مقاله نرم افزار PLS-Graph

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي و مقايسه تمايلات رفتاري و ايستارهاي کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان هاي فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوري هاي ميزان متغير سموم با استفاده از مدل اصلاح شده پذيرش فناوري مي باشد. مطالعه به روش پيمايش انجام گرفت و از نمونه گيري طبقه بندي تصادفي براي جمع آوري داده ها به ترتيب در بين ۱۳۵ و ۱۱۴ کارشناس در استان هاي فارس و خوزستان استفاده گرديد. داده ها با استفاده از آمار توصيفي و مدلسازي معادلات ساختاري بر اساس نرم افزار PLS-Graph تحليل شد. يافته ها نشان داد که مدل ارائه شده در اين پژوهش قدرت پيش بيني به مراتب بيشتري از تمايلات رفتاري و ايستارهاي افراد نسبت به مدل هاي قبلي دارد. بر مبناي نتايج بدست آمده، متغيرهاي پژوهش در هر دو استان فارس و خوزستان به يک اندازه، تمايل به کاربرد و همچنين درک مفيد بودن فناوري هاي ميزان متغير سموم را تبيين مي کنند، اما بين آنها از نظر نگرش و درک آساني کاربرد تفاوت وجود دارد به طوري که ميزان ضريب پيش بيني اين دو متغير در بين کارشناسان استان فارس بيش از کارشناسان استان خوزستان است. بر اساس نتايج بدست آمده، پيشنهادهايي در خصوص کاربرد اين فناوري ها در کشور ارائه شده است.

© حقوق سایت محفوظ است