۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله کاربرد فلسفه بازاريابي اجتماعي در تمايل به اهداي داوطلبانه خون با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: کاربرد فلسفه بازاريابي اجتماعي در تمايل به اهداي داوطلبانه خون با استفاده از تئوري رفتار برنامه ريزي شده
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاريابي اجتماعي
مقاله رفتار
مقاله داوطلبان انساني
مقاله اهداکنندگان خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاش پور آذر
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مقدم صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف
بازاريابي اجتماعي، آخرين و جديدترين مفهوم در ميان فلسفه هاي پنج گانه بازاريابي مي باشد و اخيرا اين رويکرد در عرصه بهداشتي به صورت جدي تري بررسي شده است. وجود يک تلاش جمعي توسط سازمان انتقال خون براي افزايش تعداد افرادي که به طور منظم و مستمر خون اهدا مي کنند، نيازمند يک فعاليت بازاريابي اجتماعي منسجم است که در اين راستا، شناسايي باورهاي موثر در اهداي داوطلبانه خون امري ضروري است. هدف از اين تحقيق، شناسايي ميزان تاثيرگذاري باورهاي سه گانه مدل رفتار برنامه ريزي شده بر تمايل به اهداي داوطلبانه خون، با توجه به رويکرد بازاريابي اجتماعي بود.
مواد و روش ها
مطالعه انجام شده از نوع توصيفي بود. جهت جمع آوري اطلاعات در سال ۱۳۸۹، از پرسشنامه و نمونه گيري غيراحتمالي با حجم نمونه ۱۸۵ نفر، از کارشناسان و پژوهشگران سازمان انتقال خون مشهد استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS 16 و آزمون هاي رگرسيون و همبستگي استفاده شد.
يافته ها
يافته ها نشان داد که سه متغير باور رفتاري، هنجاري و ادراکي مي توانند حدود ۳۱% از تغيير در تمايل به اهداي خون را توضيح دهند. با استفاده از آزمون رگرسيون چندگانه نيز مشخص گرديد که باور ادراکي بيشترين نقش را در توضيح تغيير تمايل داوطلبان به اهداي خون دارد.
نتيجه گيري
با توجه به تاثيرگذاري متغيرهاي مدل رفتار برنامه ريزي شده در تمايل افراد به اهداي خون، تقويت باورهاي سه گانه به ويژه باور ادراکي بين داوطلبان، مي تواند راه کار مناسبي جهت جذب بيشتر داوطلبان به اهداي داوطلبانه خون باشد.

© حقوق سایت محفوظ است