۱۳۹۵-۰۴-۲۴

مقاله کاربرد روش بيزي در برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لوجستيک با مقادير گمشده تصادفي در متغير کمکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: کاربرد روش بيزي در برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لوجستيک با مقادير گمشده تصادفي در متغير کمکي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگرسيون لوجستيک
مقاله گمشدگي تصادفي (MAR)
مقاله تحليل بيزي
مقاله زنجيرهاي مارکوف مونت کارلويي (MCMC)
مقاله جانهي چندگانه
مقاله DMFT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رهگذر مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي عنايت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري ايمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رگرسيون لوجستيک مدلي عمومي براي تحليل داده هاي پزشکي و اپيدميولوژيکي مي باشد و اخيرا محققين معدودي تحقيقات خود را به تحليل مدل هاي رگرسيون لوجستيک با وجود مقادير گمشده در متغيرهاي کمکي معطوف داشته اند. در بسياري از پژوهش ها محققين با مجموعه داده هايي مواجه هستند که داراي مقادير گمشده است. گمشدگي تهديد عمده اي براي درستي نتايج حاصل از مجموعه داده ها محسوب مي شوند و اجتناب از آن بسيار مشکل است.
مواد و روش کار: ساتن و کارول تابع درستنمايي ويژه اي را براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لوجستيک وقتي که برخي متغيرهاي کمکي با مقادير گمشده از نوع مکانيسم گمشدگي تصادفي(MAR)  باشند و ساير متغيرها به طور کامل مشاهده شده باشند، معرفي کرده اند. در اين پژوهش از اين تابع درستنمايي در تحليل بيزي براي برآورد پارامترهاي مدل رگرسيون لوجستيک استفاده شده است و نتايج به دست آمده با روش هاي جانهي چندگانه و واحد کامل مقايسه شده است.
يافته ها: روش هاي مذکور را بر روي داده هاي شبيه سازي شده و داده هاي دندانپزشکي اجرا کرده و نتايج مقايسه ها نشان داد که برآوردهاي به دست آمده از روش بيزي داراي انحراف معيار کوچکتري نسبت به دو روش ديگر مي باشند.
نتيجه گيري: پس از مقايسه نتايج حاصل از سه روش مذکور نتيجه گرفته شد که اگر مکانيسم گمشدگي تصادفي باشد، به کارگيري تحليل بيزي با تکنيک زنجيرهاي مارکوف مونت کارلويي
(MCMC) منجر به برآوردهاي دقيق و فاصله اطمينان کوتاه تري نسبت به روش جانهي چند گانه و روش واحد کامل مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است