۱۳۹۵-۰۳-۲۲

مقاله کاربرد تکنيک رسته بندي در مقايسه اثر عوامل خاک و توپوگرافي بر پراکنش و استقرار گونه هاي علوفه اي گندميان و بقولات (مطالعه موردي: هزارجريب، بهشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در اكوفيزيولوژي گياهي از صفحه ۸۸ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: کاربرد تکنيک رسته بندي در مقايسه اثر عوامل خاک و توپوگرافي بر پراکنش و استقرار گونه هاي علوفه اي گندميان و بقولات (مطالعه موردي: هزارجريب، بهشهر)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسته بندي
مقاله عوامل محيطي
مقاله بقولات
مقاله گندميان
مقاله آناليز تقسيم واريانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيان ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش مراتع در تامين نيازهاي بشر، از گذشته تاکنون بسيار پررنگ بوده است. عملکرد مهم پوشش گياهي مراتع تامين علوفه مورد نياز دام هاست. لذا مطالعه اثر متغيرهاي محيطي موثر بر گياهان مراتع بويژه گونه هاي علوفه اي مرغوب ضروري بنظر مي رسد. اين مطالعه اثر عوامل خاک و توپوگرافي را بر پراکنش و استقرار ۱۰ گونه علوفه اي مرغوب (۵گونه بقولات و ۵ گونه گندميان) بررسي مي کند. دليل انتخاب اين ۱۰ گونه درجه خوشخوراکي، پراکنش و حضور بيشتر آن ها در منطقه بود. پس از شناسايي فلور منطقه، نمونه برداري پوشش گياهي در ۳۵ واحد کاري (همگن از نظر شيب، جهت و ارتفاع) انجام که در مجموع در ۳۰۰ پلات ۱ متر مربعي درصد پوشش تاجي گياهان ثبت گرديد. بر اساس وسعت واحد کاري و تيپ هاي گياهي موجود در آن بين ۱ تا ۳ نمونه خاک نيز برداشت شد. نتايج حاصل از کاربرد روش رسته بندي DCA نشان داد که عوامل خاک و توپوگرافي اثر معني داري بر پراکنش و استقرار گونه هاي اين دو خانواده گياهي دارند. نتايج آناليز CCA نشان داد که گونه هاي بقولات وابستگي بيشتري با کربن آلي خاک و عناصر غذايي داشتند و گونه هاي گندميان به دو دسته تقسيم شدند برخي همانند گونه هاي بقولات به کربن آلي خاک و عناصر غذايي وابسته بودند و ۲ گونه Bromus tomentellus و Hordeum fragile بيشتر تحت تاثير ارتفاع و شيب قرار گرفتند. سرانجام با انجام آناليز تقسيم واريانس مشخص شد اثر عوامل خاکي بر روي پراکنش گونه هاي بقولات بيش از ۳ برابر عوامل توپوگرافي است و اثر عوامل خاک بر خانواده گندميان کمي بيشتر از عوامل توپوگرافي است.

© حقوق سایت محفوظ است