۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله چالشهاي کشاورزي و تاثير آن بر جمعيت روستايي با تاکيد بر تغييرات سطح زير کشت (مطالعه موردي: دهستان سيلاخور شرقي – شهرستان ازنا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: چالشهاي کشاورزي و تاثير آن بر جمعيت روستايي با تاکيد بر تغييرات سطح زير کشت (مطالعه موردي: دهستان سيلاخور شرقي – شهرستان ازنا)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه روستايي
مقاله چالش هاي کشاورزي
مقاله تقطيع و پراکندگي اراضي
مقاله شهرستان ازنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقديسي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: بسحاق محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بسياري از محققان و دانشمندان، توسعه کشاورزي را بمثابه استراتژي و راهبرد اصلي توسعه روستايي قلمداد کرده و معتقدند که کشاورزي بعنوان منبع اصلي تامين درآمد و فرصت هاي اشتغال، نقش اساسي در توسعه روستايي ايفا مي کند. از اين رو هدف در اين مقاله پيش رو، بررسي چالش هاي کشاورزي در دهستان سيلاخور شرقي با توجه به نقش مهم آن به عنوان فعاليت اکثر روستانشينان و بررسي تاثيرات آن بر وضعيت جمعيتي منطقه مورد مطالعه است. روش تحقيق در اين بررسي از نوع پيمايشي بوده که با استفاده از جمع آوري آمار و اطلاعات از طريق روش هاي مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه به دست آمده است. جامعه آماري تحقيق انجام شده، سرپرستان خانوارهاي روستايي تمامي ۱۲ روستاي دهستان سيلاخور شرقي است که نمونه اي به حجم ۱۴۷ نفر را با استفاده از فرمول کوکران در بر ميگيرد. همچنين آزمون پيش آهنگي براي بدست آوردن ضريب اعتبار پرسشنامه انجام گرفت که ضريب اطمينان آلفاي کرونباخ آن بيش از ۰٫۸۷ به دست آمد. نتايج حاصل از طريق تجزيه و تحليل هاي آماري در نرم افزار SPSS نشان دادند که پراکندگي و کوچک بودن قطعات اراضي نقش مهمي در اتلاف منابع داشته و سبب رها شدن بسياري از اراضي شده است و اين روند در ۱۰ سال اخير، نقش تعيين کننده اي در کاهش جمعيت در دهستان سيلاخور شرقي داشته است.

© حقوق سایت محفوظ است