۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله پيش ‌بيني شكاف تورم بر اساس مدل *P در مورد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۳ در جستارهاي اقتصادي از صفحه ۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: پيش ‌بيني شكاف تورم بر اساس مدل *P در مورد ايران
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تورم‌
مقاله شكاف قيمت‌
مقاله توليد بالقوه‌
مقاله شكاف توليد و شكاف سرعت گردش پول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فيروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رابطه بين پول و قيمت همواره مورد بحث مكاتب مختلف اقتصادي است. در اين ارتباط مدلهاي مختلفي نيز براي تبيين تورم ارايه شده‌اند كه هر يك از ديدگاه خاص خود به آن توجه كرده‌اند. به‌رغم وجود نظرات مختلف، مي‌توان گفت كه اقتصاددانان در پولي بودن تورم در بلندمدت اتفاق نظر دارند.
اقتصاد ايران طي چند دهه گذشته پديده تورم را با شدت و ضعفهاي مختلف تجربه كرده است. به همين دليل تحقيقات وسيع و دامنه‌داري درباره تورم در كشور انجام شده كه غالب آنها از ديدگاه پولي به تورم نگريسته‌اند. گرچه ديدگاه اين مقاله به پديده تورم كشور نيز پولي است، اما از دريچه‌اي نو اين پديده را مورد آزمون و تحليل قرار مي‌دهد. مدلP* ، مدل جديدي است كه آزمون آن براي اقتصاد ايران، به منزله اولين تجربه مدل P* براي يك كشور در حال توسعه نيز هست. در اين مدل افزون بر شكاف توليد، شكاف سرعت گردش پول نيز لحاظ مي‌شود. اين امر با توجه به ابداعات مالي كه در دو دهه گذشته صورت گرفته و سرعت گردش پول را دستخوش تغييرات و تحولات اساسي نموده است، به مدل P* ويژگي خاصي مي‌بخشد. در اين مقاله ابتدا مدل استاندارد P* (مدل شكاف قيمت داخلي) مورد آزمون قرار گيرد. سپس به‌منظور در نظر گرفتن نقش نظام ارزي در تعيين قيمت و تورم كشور، مدل تعميم يافته P* كه در آن افزون بر شكاف قيمت داخلي، شكاف قيمت خارجي نيز لحاظ مي‌شود، آزمون مي‌شود.
بر پايه نتايج به‌دست آمده، شكاف قيمت داخلي قادر به تبيين تورم كشور نيست. علت اين امر نيز بي‌ثباتي سرعت گردش پول است كه آن نيز به نوبه خود ريشه در نوسانات نرخ ارز دارد. از سوي ديگر شكافهاي قيمت كل و خارجي به خوبي تورم كشور را تبيين مي‌كنند. اين امر گوياي آن است كه شكاف قيمت خارجي در واقع نقش تعيين‌كننده‌اي در تبيين تورم كشور دارد.

© حقوق سایت محفوظ است