۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله پيامدهاي نشر فن آوري آبياري باراني بر نابرابري و فقر روستايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۷۹ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: پيامدهاي نشر فن آوري آبياري باراني بر نابرابري و فقر روستايي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي عزت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نصرآبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي مقدم كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از چالشهاي عمده در تامين مواد غذايي براي جمعيت در حال رشد، مساله آب و مديريت درست منابع آب است. در اين ميان اهميت آب براي کشاورزي حياتي تر از ديگر بخشهاست. از آنجا که کشور ما منطقه اي کم آب و کم باران به شمار مي آيد بنابراين بايد از روشهايي براي آبياري استفاده شود که با به کارگيري آنها بازدهي آب آبياري افزايش يابد. با توجه به اين مساله و اهميت روز افزون آب در کشاورزي ايران، در سالهاي اخير دولت سرمايه گذاريهاي کلان و اعتبارات گسترده اي را در راستاي گسترش فن آوريهاي آب اندوز، بويژه آبياري باراني، انجام داده است. سيستم آبياري باراني  مانند هر فن آوري ديگري مي تواند تاثيرات و پيامدهاي شايان توجهي در جامع روستايي داشته باشد. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي پيامدهاي نشر فن آوري آبياري باراني در جامعه روستايي و بخصوص تاثير آن در افزايش نابرابري و فقر روستايي است. اين پژوهش با بهره گيري از روش تحقيق پيمايشي در بخش دارنجان (دارنگون) استان فارس و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده چند مرحله اي انجام گرفته است. براي اين منظور از راه پرسشنامه با ۱۰۹ نفر از کشاورزان (پذيرنده و نپذيرنده سيستم آبياري باراني) مصاحبه شد.
يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که ايستارهاي حاکم بر نظام تحقيق و ترويج نوآوريها در کشور ما، در بعضي موارد، باورهايي نشرگرايانه است، به طوري که مسايل اجتماعي، اقتصادي و روانشناختي، به طور معمول از ديد برنامه ريزان پنهان مي ماند. همچنين به دليل محدوديتهاي نهادي، جهت گيري سازمانهاي دست اندر کار نيز در عمل به سوي اعضاي غني تر نظام اجتماعي است تا از اين راه بيشتر امکانات، تسهيلات و اعتبارات در راستاي اغناي آنها و تنها براي دستيابي به توليد بيشتر به کار گرفته شود. اين روند، در عمل منجر به افزايش شکاف اجتماعي ميان کشاورزان شده است که در دراز مدت پيامدهاي آن نيز شدت خواهد يافت. در پايان اين نوشتار پيشنهادهايي در راستاي کاربرد فن آوري آبياري باراني متناسب با کشاورزان خرده پا ارايه مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است