۱۳۹۵-۰۳-۱۸

مقاله پوسيدگي مغز سيب در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي و شناسايي قارچ هاي همراه با اين عارضه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: پوسيدگي مغز سيب در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي و شناسايي قارچ هاي همراه با اين عارضه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي مغز سيب
مقاله Alternaria
مقاله توکسين
مقاله قارچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ارزنلو مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي مونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سالهاي اخير عارضه پوسيدگي مغز ميوه سيب بصورت شايع بر روي اين محصول باغي در استان هاي آذربايجان غربي و شرقي مشاهده است. با عنايت به اينکه محصول سيب سهم عمده اي در صنايع تبديلي اين منطقه را به خود اختصاص مي دهند، در اين تحقيق گونه هاي قارچي همراه با اين عارضه با استفاده از رهيافت هاي مورفولوژيک و مولکولي مورد ارزيابي واقع شدند. براي اين منظور ميوه هاي سيب از بازار تبريز، خوي، صوفيان، تالش، جلفا و مياندوآب خريداري و قطعات کوچکي از بافت هاي پوسيده ناحيه مغز ميوه پس از ضد عفوني سطحي، بر روي محيط کشت عصاره مالت آگار تحت شرايط استريل کشت داده شدند. کلني هاي قارچي خالص سازي و گروههاي قارچي بر اساس خصوصيات مورفولوژيک و داده هاي مولکولي مشخص شدند. جهت مطالعات مولکولي DNA تعدادي از جدايه ها استخراج گرديد و ناحيه DNA ITS کد کننده RNA ريبوزومي با استفاده از واکنش زنجيره اي پلي مراز تکثير و قطعات تکثير يافته تعيين توالي شدند و توالي هاي حاصل با توالي هاي ديگر گونه هاي قارچي در بانک ژن مقايسه شدند. از مجموع ۳۰ جدايه خالص سازي شده، گونه هاي جنس Alternaria و Penicillium بيشترين فراواني را به ترتيب با ۱۳ جدايه و ۹ جدايه به خود اختصاص دادند. علاوه بر گونه هاي اين دو جنس، گونه هاي Cladosporium spp.، Tricothecium sp.، Acremonium sp. و Stemphylium sp. شناسايي شدند. اغلب گونه هاي جداسازي شده از پتانسيل توکسين زايي برخوردار مي باشند. تاکنون اکثر مطالعات انجام شده بر روي توکسين هاي قارچي در فراورده هاي تبديلي سيب بر روي پاتولين که توسط گونه هاي جنس Penicillium و Aspergillus توليد مي شوند، متمرکز بوده است. نتايج تحقيق حاضر لزوم بررسي آلودگي هاي احتمالي فراورده هاي تبديلي سيب با توکسين هاي توليد شده توسط گونه هاي جنس Alternaria را آشکار مي سازد.

© حقوق سایت محفوظ است