۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله پتانسيل آللوپاتيك پسمان هاي آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر پيدايش جوانه و رشد پنبه(Gossypium hirsutum L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۰ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۵۲ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: پتانسيل آللوپاتيك پسمان هاي آفتابگردان (Helianthus annuus L.) بر پيدايش جوانه و رشد پنبه(Gossypium hirsutum L.)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله آفتابگردان
مقاله پيدايش جوانه
مقاله رشد
مقاله پنبه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجاني سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: برارپور محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات مزرعه اي به منظور بررسي اثر بقاياي آفتابگردان بر رشد و عملکرد پنبه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار و ۱۵ تيمار در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي ساري انجام شد. تيمارها شامل: بقاياي تازه آفتابگردان در ميزان هاي (۸ و ۱۶ درصد وزن خاک) از ريشه، ساقه، برگ، برگ – ساقه، برگ – ريشه، ساقه – ريشه، برگ – ساقه – ريشه که با خاک مخلوط شد و تيمار شاهد بدون بقايا در نظر گرفته شد. بقاياي آفتابگردان اثر بازدارنده بر رويش، وزن خشک، ارتفاع و عملکرد پنبه داشت که اين اثر با افزايش ميزان بقايا افزايش يافت. در بين تيمارها ريشه کمترين اثر و ترکيب سه جز برگ و ساقه و ريشه بيشترين تاثير را داشت. در تيمارهاي برگ، ريشه و ساقه به تنهايي تفاوت معني داري در سطح ۵% مشاهده شد. در بين تيمارهاي برگ – ساقه، برگ – ريشه – ساقه و ريشه تفاوت معني داري وجود نداشت. نتايج اين تحقيق نشان داد که اجزا مختلف بقاياي آفتابگردان مي تواند اثر بازدارنده بر پيدايش جوانه و رشد پنبه داشته باشند. با توجه به اين تحقيق بايد فاصله زماني مناسبي بين کاشت پنبه بعد از برداشت آفتابگردان بهاره در نظر گرفت.

© حقوق سایت محفوظ است