۱۳۹۵-۰۴-۱۰

مقاله پايش و پهنه بندي خشکسالي در گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در چشم انداز جغرافيايي از صفحه ۳۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: پايش و پهنه بندي خشکسالي در گيلان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي
مقاله شاخص استاندارد شده بارش (SPI)
مقاله استان گيلان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتينا مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: روشني محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر جهت پايش خشکسالي و همچنين بررسي ويژگي هاي پديده فوق در سطح استان گيلان انجام شده است. بدين منظور ابتدا داده هاي مورد نياز براي انجام کار از سازمان آب منطقه اي استان به مدت ۳۰ سال (سال آبي ۱۳۵۷ تا شهريور ۱۳۸۷) اخذ گرديد. براي آناليز داده هاي بارش از روش شاخص استاندارد شده بارش(SPI)  استفاده شده است. با توجه به قابليت اين روش در پايش خشکسالي و آناليز شدت، مدت، فراواني و سطح درگير اين پديده، نتايج نشان داد که خشکسالي به طور متناوت و با سيکل هاي نسبتا منظم در منطقه اتفاق مي ‌افتد فراواني وقوع خشکسالي در ايستگاه هاي مرطوب و خشک با هم متفاوت بوده و فراواني وقوع خشکسالي در شدت هاي متوسط و شديد نسبت به ايستگاه هاي مرطوب بيشتر رخ مي دهد. رابطه مدت – فراواني حاکي از وجود همبستگي معکوس بين دو ويژگي خشکسالي بوده و از تابع لگاريتمي نيز پيروي مي نمايد. همبستگي مقادير SPI در ۱۹ ايستگاه مورد مطالعه نشان دهنده هم زماني وقوع خشکسالي در ايستگاه هاي مجاور هم است و با افزايش فاصله، ميزان آن کاهش مي يابد همچنين عدم هم زماني وقوع خشکسالي بين ايستگاه هاي مناطق خشک با مرطوب از ضريب همبستگي بسيار پايين آن کاملا مشهود است. همچنين الگوي مکاني – زماني خشکسالي بعد از پايش، حاکي از وقوع خشکسالي هاي پيوسته و ناپيوسته در محدوده مورد مطالعه است که شرايط بحراني براي منابع طبيعي و انساني ايجاد مي نمايد.

© حقوق سایت محفوظ است