۱۳۹۵-۰۴-۱۰

مقاله پايايي و روايي پرسش نامه «برآورد رضايت شغلي» در کارکنان خدمات درماني نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۴۱ تا ۲۴۶ منتشر شده است.
نام: پايايي و روايي پرسش نامه «برآورد رضايت شغلي» در کارکنان خدمات درماني نظامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استانداردسازي
مقاله برآورد رضايت شغلي
مقاله پايايي
مقاله روايي
مقاله کارکنان خدمات درماني
مقاله نظامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي فشاركي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبيان داوود
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اهداف: امروزه يکي از چالش هاي مهم که به گونه اي فزاينده ذهن سرپرستان و مديران را به خود مشغول کرده است، اندازه گيري ميزان رضايت شغلي است. با توجه به خلاء موجود در زمينه وجود ابزاري استاندارد براي اندازه گيري رضايت شغلي در کارکنان خدمات درماني، پژوهش حاضر با هدف اصلي تهيه و استانداردسازي پرسش نامه برآورد رضايت شغلي طراحي و اجرا شد.
روش ها: اين پژوهش تحليلي – مقطعي در شهريور سال ۱۳۸۹ انجام شد. ۳۰۱ نفر از کارکنان بيمارستان فوق تخصصي نجميه با نمونه گيري طبقه اي انتخاب شده و به سوالات پرسش نامه برآورد رضايت شغلي پاسخ دادند. در اين مطالعه از روش هاي روايي همزمان و تحليل عاملي اکتشافي و تاييدي براي بررسي روايي سازه و به منظور بررسي پايايي از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. تحليل داده ها به کمک نرم افزارهاي SPSS 16 و AMOS 18 با روش هاي آماري تحليلي شامل آزمون مجذور کاي انجام شد.
يافته ها: نمونه متشکل از ۳۰۱ نفر شامل ۲۳۹ نفر (۸۱٫۸%) زن و ۵۳ نفر (۱۸٫۲%) مرد بود. نتايج تحليل عاملي اکتشافي نشان دهنده هفت عامل با تبيين ۶۲% واريانس و شاخص کيسر – ماير – الکين ۰٫۸۲ شد. اين عوامل به وسيله تحليل عاملي تاييدي (۱٫۱۸=مجذور کاي نسبي، ۰٫۰۴=RMSEA، ۰٫۹۳=GFI،AGFI=0.91 ) تصدق شد. پايايي پرسش نامه به روش آلفاي کرونباخ برابر ۰٫۸۶ گزارش شد.
نتيجه گيري: با توجه به اين که شاخص هاي روايي و پايايي پرسش نامه همگي در حد مطلوبي هستند، مي توان از نسخه جديد پرسش نامه برآورد رضايت شغلي به عنوان پرسش نامه اي روا و پايا براي اندازه گيري رضايت شغلي کارکنان خدمات درماني نظامي استفاده نمود.

© حقوق سایت محفوظ است