۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله پاسخ پوستي سمپاتيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در ارمغان دانش از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: پاسخ پوستي سمپاتيك در بيماران مبتلا به سندرم تونل كارپ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصب مديان
مقاله پاسخ پوستي سمپاتيك
مقاله سندرم تونل كارپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري شوشتري سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: عماد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت پور بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: شايعترين درگيري موضعي اعصاب محيطي گير افتادن عصب مديان در مچ دست است که سندرم تونل کارپ ناميده مي شود. روشهاي معمول الکتروفيزيولوژيک تنها اعصاب ميلين دار را بررسي مي کنند. پاسخ پوستي سمپاتيک روش اثبات شده اي براي بررسي فيبرهاي بدون ميلين سمپاتيک است. هدف از اين مطالعه ارزيابي درگيري سيستم سمپاتيک از طريق تست پوستي سمپاتيک و بررسي ارتباط آن با ديگر يافته هاي الکتروفيزيولوژيک در سندرم تونل کارپ مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي – تحليلي بر روي ۵۴ بيمار مبتلا به سندرم تونل کارپ و ۷۸ فرد سالم مراجعه کننده به درمانگاه بيمارستان حافظ دانشگاه علوم پزشکي شيراز در سال ۱۳۸۳ انجام گرفت. روش نمونه گيري به صورت نمونه در دسترس مبتني بر هدف بوده است. تستهاي الکتروفيزيولوژيک معمول و پاسخ پوستي سمپاتيک به روش استاندارد، در تمام افراد تحت مطالعه انجام گرفت. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار SPSS و آزمون آماري تي تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار تاخير زماني پاسخ پوستي سمپاتيک در افراد سالم ۱۵۲۰٫۲۴±۸۷٫۲۵ ميلي ثانيه و در افراد مبتلا به سندرم تونل کارپ ۱۶۳۷٫۱۱±۲۸۱٫۱۳ ميلي ثانيه بود. اختلاف ميانگين تاخير زماني موج پاسخ پوستي سمپاتيک در افراد مبتلا و گروه سالم معني دار بود (P<0.001).
نتيجه گيري: فيبرهاي بدون ميلين سمپاتيک در سندرم تونل کارپ درگير مي گردند و استفاده از پاسخ پوستي سمپاتيک مي تواند در کنار ساير روشهاي تشخيصي الکتروفيزيولوژيک به تشخيص اين بيماري کمک کند.

© حقوق سایت محفوظ است