۱۳۹۵-۰۴-۰۹

مقاله پاسخ تعقيبي هورمون هاي اپي نفرين و نوراپي نفرين به يک فعاليت بدني شديد و خسته کننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۱ در فيض از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: پاسخ تعقيبي هورمون هاي اپي نفرين و نوراپي نفرين به يک فعاليت بدني شديد و خسته کننده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپي نفرين
مقاله نوراپي نفرين
مقاله فعاليت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوروقار محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: شهسوار عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کاتکولامين ها در بسياري از اعمال حياتي بدن هم چون متابوليسم کربوهيدرات ها و چربي ها مشارکت دارند. هدف از اين تحقيق بررسي تغييرات کاتکولامين ها در يک فعاليت بدني شديد و خسته کننده است.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر ۱۴ مرد جوان سالم شرکت کردند. شرکت کنندگان آزمون بروس را تا سرحد خستگي و با ميانگين زمان ۱۶٫۰۵ دقيقه بر روي تردميل دويدند. از شرکت کنندگان چهار مرتبه نمونه خون گرفته شد. مرتبه اول پيش از آزمون، مرتبه دوم پس از انجام تست بروس، و مرتبه سوم و چهارم بلافاصله يک و دو روز بعد از اجراي آزمون بود. با استفاده از روش تحليل واريانس اندازه هاي تکراري، نتايج اپي نفرين و نور اپي نفرين سرم تحليل آماري شدند.
نتايج: اطلاعات به دست آمده نشان داد که فعاليت هوازي شديد و تا سرحد خستگي موجب افزايش معني دار اپي نفرين (P<0.001) و نوراپي نفرين (P<0.01) مي شود. اين تغييرات در مورد نوراپي نفرين تا دو روز بعد از فعاليت بدني هوزاي ادامه يافت.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد پاسخ کاتکولامين ها به يک فعاليت بدني يکسان نبوده و احتمالا تابع تغييرات وضعيت فرد قبل از فعاليت بدني و نيز مدت و شدت تمرين باشد. ميانگين زمان اجراي فعاليت بدني شديد ۱۶٫۰۵ دقيقه و با حداکثر اکسيژن مصرفي ۵۴٫۸۳ ميلي ليتر در کيلوگرم در دقيقه، مي تواند تغييرات زيادي در متغيرهاي تحقيق به وجود آورد.

© حقوق سایت محفوظ است