۱۳۹۵-۰۴-۱۱

مقاله پاسخ تاج پوشش، کلروفيل برگ، هدايت روزنه اي و عملکرد ارقام گندم نان به تنش خشکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در اكوفيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۱۴۴ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: پاسخ تاج پوشش، کلروفيل برگ، هدايت روزنه اي و عملکرد ارقام گندم نان به تنش خشکي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله گندم نان
مقاله هدايت روزنه اي
مقاله عملکرد
مقاله شاخص سطح برگ و کلروفيل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محموديان مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده مقدم محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي برخي صفات فيزيولوژيک موثر در تنش خشکي، ۱۰ لاين و رقم گندم نان شامل لاين هاي متحمل و حساس در يک آزمايش کرت هاي خرد شده بر پايه طرح آزمايشي بلوک هاي کامل تصادفي با دو تيمار آبياري (معمول و تنش) به عنوان عامل اصلي و رقم به عنوان عامل فرعي در ۳ تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. اعمال تنش خشکي با قطع آبياري در مرحله ظهور سنبله انجام گرديد. نتايج نشان داد که رژيم رطوبتي بر صفات هدايت روزنه اي، عملکرد دانه، شاخص برداشت، سرعت توليد دانه و وزن دانه در سنبله نيز اثر معني داري داشت. بين ارقام و لاين هاي اين مطالعه از جنبه بيشتر صفات فيزيولوژيک تفاوت هاي معني داري وجود داشت. در شرايط تنش رطوبتي بيشترين عملکرد دانه به لاين C-85D-13 با ميانگين ۵٫۵۵۳ تن در هکتار اختصاص داشت.اين لاين بيشترين عملکرد دانه را (۶٫۸۸۸ تن در هکتار) در شرايط غيرتنش نيز به خود اختصاص داد. در شرايط غير تنش هدايت روزنه لاين C-78-14 از ساير ارقام بيشتر شد و در شرايط تنش رطوبتي نيز بيشترين هدايت روزنه اي و کمترين عملکرد دانه به رقم زرين اختصاص داشت.در شرايط تنش رطوبتي رقم C-85D-13 بيشترين کلروفيل برگ را به خود اختصاص داد.نتايج نشان داد تاثير رژيم رطوبتي بر شاخص سطح برگ معني دار شده و رقم C-85D-13 بيشترين شاخص سطح برگ را به خود اختصاص داد. در مجموع نتايج اين بررسي حاکي از آن بود که لاين هاي C-85D-13 و C-78-14 در هر دو شرايط رطوبتي مورد بررسي از عملکرد دانه قابل قبولي برخوردار بودند.

© حقوق سایت محفوظ است