۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله ويژگي هاي روان سنجي مقياس تاکتيک هاي تعارض (CTS-2) در زنان و مردان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله علوم رفتاري از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روان سنجي مقياس تاکتيک هاي تعارض (CTS-2) در زنان و مردان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقياس تاكتيك هاي تعارض
مقاله آزار فيزيكي
مقاله صدمه جسمي
مقاله آزار عاطفي
مقاله آزار جنسي
مقاله آزار مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري رضوان السادات
جناب آقای / سرکار خانم: كجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شعله
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش، هنجاريابي مقياس تاکتيک هاي تعارض بين زنان و مردان متاهل شهر اصفهان بود.
روش: اين مطالعه از نوع پيمايشي بود و ۲۵۰ زن و مرد متاهل با توجه به جنس و موقعيت اقتصادي – اجتماعي به شيوه نمونه گيري تصادفي طبقه اي و ۴۵ نفر زن و مرد متاهل آزارديده به صورت تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، مقياس تاکتيک هاي تعارض (CTS-2) بود که خشونت خانوادگي را در بعد آزارگر و آزار ديده در خرده مقياس هاي آزار (فيزيکي، صدمه جسمي، عاطفي و جنسي) و مذاکره ارزيابي مي نمايد. خرده مقياس آزار مالي نيز به آن اضافه شد. در تحليل داده ها از ضرايب اعتبار آلفاي کرونباخ، آزمون – بازآزمون، تحليل تمايزات و همبستگي با نمره کل استفاده گرديد.
يافته ها: محاسبه اعتبار بر اساس روش آلفاي کرونباخ و آزمون – بازآزمون و نيز ضرايب روايي بيانگر اعتبار و روايي مطلوبي براي اين مقياس بود. در ضمن ضرايب حساسيت و ويژگي بالا در نقاط برش ۴۰ و ۵۹ براي آزارگر و آزارديده نشان از قدرت تشخيص بالاي اين آزمون بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد مقياس تاکتيک هاي تعارض با ۵ خرده مقياس و نيز خرده مقياس مالي افزوده شده به آن از ويژگي هاي روان سنجي بسيار مطلوب براي ارزيابي همسرآزاري در نمونه هاي ايراني برخوردار مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است