۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ويژگيهاي رواني – اجتماعي اقدام كنندگان به خودكشي در مقايسه با افراد عادي در بيرجند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۲۲ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي رواني – اجتماعي اقدام كنندگان به خودكشي در مقايسه با افراد عادي در بيرجند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي رواني – اجتماعي
مقاله اقدام به خودكشي
مقاله بيرجند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهران ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: بوالهري جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنژادفريد علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: ميري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: خودکشي به عنوان يک مشکل عمده بهداشتي در جهان مطرح است و شناخت و بررسي آن در ايران ضروري است. مطالعه حاضر با هدف توصيف ويژگي هاي روانشناختي و اجتماعي اقدام کنندگان به خودکشي در مقايسه با افراد عادي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه مورد – شاهدي، ۵۰ نفر (۳۵ زن و ۱۵ مرد) از مراجعه کنندگان به دو مرکز اورژانس در شهرستان بيرجند (به علت اقدام به خودکشي) از طريق نمونه گيري در دسترس مورد بررسي قرار گرفتند و با ۵۰ فرد عادي (۳۵ زن و ۱۵ مرد) از کارکنان دانشگاه علوم پزشکي بيرجند (بيمارستان امام رضا «ع») که سابقه اقدام به خودکشي نداشتند، مقايسه شدند. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه مربوط به طرح پيشگيري از خودکشي سازمان بهداشت جهاني که شامل اطلاعات فردي و اجتماعي، آزمونهاي سلامت روان، افسردگي بک، ياس، خشم و حمايت اجتماعي مي باشد، استفاده شد. داده ها با استفاده از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي مانند Chi-Square، محاسبه ميانگين و آزمون t مستقل و با بهره گيري از نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. P<0.05 به عنوان سطح معني داري در نظر گرفته شد.
يافته ها: از نظر روش اقدام به خودکشي، به کار گرفتن مواد دارويي (۳۶ نفر، ۷۲%)، مواد سمي و مسموم کننده (۶ نفر، ۱۲%) و خودسوزي (۵ نفر، ۱۰%) به ترتيب از بالاترين فراواني برخوردار بودند. بيشتر زنان، مسايل خانوادگي و درگيري با همسر، اختلافات فاميلي و دوستان و ناراحتي رواني را علت اقدام به خودکشي ذکر کردند (۳۱ نفر، ۶۲%) و مهمترين دليل در مردان مشکلات مربوط به سربازي و ناراحتي رواني بود (۸ نفر، ۱۶%). در گروه اقدام کننده به خودکشي، ميزان افسردگي، ياس، خشم به طور معني داري بيشتر از افراد عادي بود (P<0.05). علاوه بر آن، گروه اقدام کننده از سلامت روان کمتري نيز برخوردار بودند. در زمينه ميزان حمايت اجتماعي بين دو گروه اختلاف معني داري مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اقدام به خودکشي در گروه سني زير ۳۰ سال و در زنان به ويژه زنان متاهل بيشتر است؛ همچنين افسردگي به عنوان يک اختلال رواني سبب بروز اقدام به خودکشي مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است