۱۳۹۶-۰۶-۲۷

مقاله وضعيت ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم در افراد نرمال و در مراحل حاد و پايدار بيماري انفاركتوس ميوكارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: وضعيت ليپيدها و ليپوپروتئينهاي سرم در افراد نرمال و در مراحل حاد و پايدار بيماري انفاركتوس ميوكارد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفاركتوس ميوكارد
مقاله مرحله حاد
مقاله مرحله پايدار
مقاله ليپيد
مقاله ليپوپروتيين
مقاله ريسك فاكتور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محجوب سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: تقي خاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امير‏رسولي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بررسي ميزان ليپيدها و ليپوپروتيينهاي سرم نقش مهمي در غربالگري، پيش آگهي و درمان بيماري انفاركتوس ميوكارد ناشي از نارسايي عروق كرونر دارد. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان ليپيدها و ليپوپروتيينهاي سرم در افراد نرمال، در مرحله حاد بيماري و همچنين دو هفته بعد از بروز سكته قلبي، در مرحله پايدار بيماري انجام گرديد.
مواد و روش ها: اين مطالعه بر روي ۱۳۰ بيمار (۹۴ مرد و ۳۶ زن) كه بروز سكته قلبي در آنها تاييد شده بود و همچنين ۱۳۰ فرد سالم كه از لحاظ سن و جنس با گروه بيمار مطابقت داشتند، انجام شد. ميزان تري گليسريد، كلسترول تام،VLDL-C HDL-C  و LDL-C در مراحل حاد و پايدار بيماري و همچنين در افراد نرمال اندازه گيري شد. فشار خون سيستولي و دياستولي و فراواني عوامل خطر از قبيل استعمال دخانيات، سابقه هيپرليپيدمي فاميلي، ديابت مليتوس و تاريخچه فاميلي انفاركتوس ميوكارد در گروه بيمار مورد بررسي قرار گرفت .
يافته ها: ميانگين تري گليسريد، كلسترول تام،VLDL-C, LDL-C  در مرحله پايدار در مقايسه با مرحله حاد بيماري هر دو جنس كاهش يافته بود ولي اين تفاوت معني دار نبود، اما همين تركيبات در مراحل حاد و پايدار بيماري نسبت به افراد گروه كنترل بسيار بالاتر بود(p<0.001) . همچنين ميانگين HDL-C در مرحله پايدار نسبت به مرحله حاد بالاتر بوده كه اين تفاوت معني دار نبود. ميانگين HDL-C در مراحل حاد و پايدار بيماري در مقايسه با افراد كنترل مقدار بسيار كمتري را نشان داد(p<0.001) . به استثناي استعمال دخانيات، فراواني ساير عوامل خطر در زنان بيشتر از مردان بود(p<0.05) .
نتيجه گيري: اگرچه ميزان ليپيدها و ليپوپروتيينها در مرحله پايدار كمي تعديل شده و به سمت نرمال سوق مي نمايد، ولي مي بايست با تجويز رژيم هاي تغذيه اي و دارويي ميزان تركيبات مذكور را به حد نرمال رساند. همچنين نقش جنس در فراواني ريسك فاكتورهاي بيماري انفاركتوس ميوكارد در مراحل غربالگري، پيش آگهي و درمان بايد مدنظر قرار گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است