۱۳۹۵-۰۵-۰۵

مقاله وضعيت سلامت روان زنان ۱۵ سال و بالاتر در جمعيت شهري گرگان و برخي عوامل مرتبط با آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در توسعه پژوهش در پرستاري و مامايي از صفحه ۷۷ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: وضعيت سلامت روان زنان ۱۵ سال و بالاتر در جمعيت شهري گرگان و برخي عوامل مرتبط با آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله زنان
مقاله سابقه اعتياد
مقاله گرگان
مقاله GHQ-28

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري هادي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تازيكي صادق علي
جناب آقای / سرکار خانم: پاداش ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي نژاد الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات عمومي اختلالات رواني در کشورهاي مختلف جهان نشان مي دهد که ميزان شيوع اين اختلالات به دلايل متعدد در حال افزايش است؛ به گونه اي که در حال حاضر اين اختلالات، مسوول حدود يک درصد مرگ ها در سطح جهان، بخصوص در ايران مي باشد. با توجه به ويژ گي هاي اختلالات رواني و حساسيت بيشتر جامعه زنان و محدوديت مطالعات در اين زمينه، اين مطالعه به منظور تعيين وضعيت سلامت روان زنان ۱۵ سال و بالاتر در جمعيت شهري گرگان و ارتباط آن با برخي عوامل انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي و توصيفي – تحليلي، تعداد ۱۰۸۸ نفر از زنان ۱۵ سال و بالاتر جمعيت شهري گرگان، بر اساس نمونه گيري تصادفي – خوشه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک و پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28 استفاده شد. آزمون هاي آماري مورد استفاده، آزمون کاي دو و تست دقيق فيشر بوده اند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش نشان داد که ميزان شيوع اختلالات روانپزشکي در مجموع ۱۷٫۵ درصد بوده که بر اساس نمره برش ۶ براي هر يک از اختلالات چهارگانه، اختلال اضطرابي و بي خوابي با ۵٫۵ درصد بيشترين ميزان شيوع و افسردگي با ۳٫۱ درصد کمترين ميزان شيوع را داشته است. اين مطالعه نشان داد که شيوع اختلالات روانپزشکي با سن، وضعيت تاهل و وجود فرد معتاد در خانواده ارتباط معني داري دارد (p<0.05).
نتيجه گيري: اگر چه ميزان شيوع مقطعي اختلالات روانپزشکي در جامعه مورد مطالعه در مقايسه با پژوهش هاي مشابه از شيوع متوسطي برخوردار مي باشد، ليکن ضرورت توجه بيشتر به سلامت روان زنان بيش از پيش احساس مي شود. نتايج اين مطالعه همچنين نياز به تربيت نيروهاي انساني کارآمد و تامين امکانات و تسهيلات مناسب به منظور ارائه خدمات بهداشت روان به ساکنان شهري و روستايي را با توجه به ساختار اجتماعي و فرهنگي منطقه مورد تاکيد قرار مي دهد.

© حقوق سایت محفوظ است