۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله وضعيت تکامل کودکان نارس ۴ تا ۱۲ ماهه با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بر اساس پرسش نامه ASQ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۳ در ارمغان دانش از صفحه ۷۸۰ تا ۷۸۷ منتشر شده است.
نام: وضعيت تکامل کودکان نارس ۴ تا ۱۲ ماهه با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بر اساس پرسش نامه ASQ
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوزاد نارس
مقاله مراقبت هاي ويژه
مقاله تکامل
مقاله پرسشنامه ASQ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كازروني سارا
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالعدل محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي حميده
جناب آقای / سرکار خانم: شرفيان ثمين
جناب آقای / سرکار خانم: فرارويي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسيني زينب
جناب آقای / سرکار خانم: رضاخاني ارژنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تشخيص زودرس تاخيرروند تکاملي در کودکان پر خطرمساله اي مهم است. کودکان با يک يا چند عامل خطردر قبل يا حوالي زايمان در معرض خطر تاخير تکامل بيشتري مي باشند ويکي از عوامل خطر در اين مورد بستري در بخش مراقبتهاي ويژه در اوايل تولد است. هدف از اين مطالعه بررسي تعيين وضعيت تکامل کودکان با تولد نارس وبا سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، تکامل ۸۰ کودک نارس با سابقه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه نوزادان بيمارستان امام سجاد (ع) ياسوج در گروه سني ۴، ۶ و ۱۲ ماهگي با استفاده از پرسش نامه ASQ مورد بررسي قرار گرفتند. در کنار پرسش نامه در فرم تکميلي ديگري اطلاعات ضروري مطالعه ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو وشاخصهاي ميانگين، انحراف معيار و درصد فراواني تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از۸۰ مورد بستري ۴۳ نفر نوزاد پسر، با ميانگين وزني ۱۷۳۴٫۳۸±۴۴۵٫۵۰ گرم بوده است. در حيطه برقراري ارتباط ۱۰درصد، در حيطه حرکات درشت ۳۰ درصد، حرکات ظريف ۲۷٫۵ درصد، حيطه حل مساله ۸٫۲۳ و در حيطه شخصي-اجتماعي ۲۳٫۸ درصد غير طبيعي بودند. بين حيطه هاي مختلف تکامل، وزن زمان تولد، سن حاملگي و نمره آپگار ارتباط معني داري پيدا نشد. در حيطه حرکات ظريف بين شيرخواران متولد شده از طريق زايمان طبيعي با شيرخواران متولد شده از طريق سزارين تفاوت معني دار آماري مشاهده شد ((p<0.05
نتيجه گيري: با وجود تکامل طبيعي در اکثر کودکان با سابقه تولد نارس وبستري در بخش ويژه، تعداد قابل توجهي داراي اختلال تکامل بوده و نياز به بررسي زودرس براي جلوگيري از عوارض در آينده دارند.

© حقوق سایت محفوظ است