۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله وضعيت تحمل گلوكز در زنان مبتلا به واژينيت كانديديايي عود كننده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل از صفحه ۱۲۴ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: وضعيت تحمل گلوكز در زنان مبتلا به واژينيت كانديديايي عود كننده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله آزمون تحمل گلوكز
مقاله واژينيت كانديديايي عود كننده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري شبيري مهري
جناب آقای / سرکار خانم: آتش خويي سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تخمين زده مي شود %۷۵ زنان در طول عمر خود حداقل يک بار ولووواژينيت کانديديايي را تجربه مي کنند و در حدود %۵ زنان دچار عفونت عود کننده مي شوند. از عوامل مستعد کننده اين بيماري ديابت قندي است. هدف از اين مطالعه وجود اختلال در متابوليسم گلوکز در زنان غير ديابتيک مبتلا به کانديديازيس واژينال عود کننده بود.
روش کار: اين مطالعه مورد – شاهدي بر روي ۳۲ بيمار مبتلا به ولوواژينيت کانديديايي عود کننده به عنوان گروه مورد و ۳۰ بيماري که سابقه واژينيت کانديديايي در عرض يک سال گذشته نداشته و به علل ديگري غير از واژينيت کانديديايي به درمانگاه مراجعه کرده بودند به عنوان گروه شاهد انجام شد. گروه مورد از بيماراني انتخاب شدند که سابقه سه بار مراجعه به درمانگاه زنان در عرض يک سال گذشته داشتند و با تشخيص واژينيت کانديديايي تحت درمان با داروهاي ضد قارچي قرار گرفته و سابقه حداقل يک کشت مثبت براي کانديدا داشتند. در هر دو گروه آزمون تحمل گلوکز با ۷۵ گرم گلوکز انجام گرفت. نتايج حاصل با آزمون تي و مجذور کاي تحليل شدند.
يافته ها: زنان مبتلا  به واژينيت کانديديايي عود کننده، شاخص توده بدن بيشتري نسبت به گروه شاهد داشتند ۲۳٫۴) در مقايسه با (۲۱٫۵ (p=0.001). ديابت آشکار يا مخفي در گروه بيمار بيشتر از گروه کنترل نبود. ولي تعداد نسبتا زيادي از آنها حداقل يک معيار گلوکز بالاي %۹۵ داشتند (p=0.015). سطح گلوکز ناشتاي پلاسما و همچنين سطوح گلوکز پلاسما در دقايق ۳۰ و ۶۰ بعد از خوردن ۷۵ گرم گلوکز به ترتيب در گروه مورد به طور معني داري بيشتر از گروه شاهد بود (p<0.05). خوردن ۷۵ گرم گلوکز منجر به افزايش %۱۵٫۸ در سطح گلوکز سرم در گروه مورد در مقايسه با گروه شاهد شد.
نتيجه گيري: آزمون تحمل گلوکز در بيماران مبتلا به واژينيت کانديديايي عود کننده به صورت خفيفي مختل شد. غلظت پلاسمايي گلوکز در عرض ۲ ساعت بعد از خوردن ۷۵ گرم گلوکز افزايش يافت اگر چه مقادير به دست آمده در محدوده ديابت مخفي نبود ولي بيانگر اهميت آزمون تحمل گلوکز در زنان مبتلا به واژينيت کانديديايي عود کننده است.

© حقوق سایت محفوظ است