۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله واکاوي رفتار روزانه جزيره گرمايي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در محيط شناسي از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: واکاوي رفتار روزانه جزيره گرمايي شهر تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي روزانه
مقاله TAPM
مقاله تهران
مقاله جزيره گرمايي شهري
مقاله سرعت باد آستانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي پور علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: مهديان ماهفروزي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان هانيه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جزيره گرمايي شهر به افزايش دماي فضاي انسان ساخت شهري در مقايسه با حومه طبيعي آن اشاره دارد. اين پديده که از پيامدهاي گسترش شهرنشيني و شهرسازي است، و امروزه به مساله اي بسيار با اهميت در اقليم شناسي شهري تبديل شده است. رشد سريع و عدم توجه کافي به عناصر طبيعي موثر در فرايند برنامه ريزي و اجراي طرحهاي شهري، پيامدهاي زيست محيطي متعددي به همراه دارند که از جمله آنها پديده جزيره گرمايي است که از تمرکز فعاليت هاي انساني و نيز از تغيير نوع پوشش سطحي ناشي مي شود. در اين پژوهش به منظور واکاوي رفتار روزانه جزيره گرمايي شهر تهران با بررسي ۸ روز از سال ۲۰۰۶ و با استفاده از پهنه بندي ميدان وزش باد و دما، رفتار روزانه جزيره گرمايي واکاوي شد. داده هاي جوي از ۱۴ ايستگاه هواشناسي استخراج شد. همچنين ميدان باد با استفاده از مدل آلودگي هوا مدل سازي شد. شکل فضايي جزيره گرمايي در هر روز با فواصل زماني سه ساعته در نرم افزاز ArcGIS ترسيم شدند.محاسبات آماري، از جمله شدت جزيره گرمايي محاسبه شد. نتايج واکاوي داده هاي ايستگاهي و خروجي مدل نشان مي دهند که با وجود رسيدن باد به حد آستانه محاسبه شده، شدت جزيره گرمايي همواره مثبت است. به علاوه سرعت و جهت باد بيش ترين نقش را در الگوي فضايي و شدت جزيره گرمايي دارد و ميان الگوهاي فشار با جزيره گرمايي ارتباط خوبي وجود ندارد. مرکز اصلي جزيره گرمايي در حدفاصل ايستگاههاي بهمن، بازار و آزادي قرار دارد و در ضمن هسته اصلي برودتي شهر تهران در اطراف ايستگاههاي شمال تهران، اقدسيه و تجريش به دست آمد.

© حقوق سایت محفوظ است