۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله واکاوي اثر عوامل سازماني بر بازار محوري آموزش عالي کشاورزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۶۳ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: واکاوي اثر عوامل سازماني بر بازار محوري آموزش عالي کشاورزي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازار محوري
مقاله عوامل سازماني
مقاله موسسات آموزش عالي کشاورزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ويسي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: رضوانفر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: پيكاني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزايش ابهامات و پويايي محيط پيرامون، مديران دانشگاه ها براي تحقق و ارتقاي مزيت پايدار رقابتي، بايد علاوه بر بازنگري در جلب فراگيران، با شناخت عوامل موثر، براي بازار محوري بيشتر تلاش کنند. در اين رابطه هدف تحقيق حاضر، تعيين سطح بازار محوري آموزش عالي کشاورزي و اثرات عوامل سازماني بر آن در پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران بود. روش تحقيق پيمايشي بود. از پرسشنامه، که روايي صوري آن با روش پانل متخصصان ارزيابي شد و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرانباخ طي مطالعه اي راهنماي برابر ۰٫۸۲ بررسي گرديد، براي جمع آوري اطلاعات استفاده شد. مقياس بازار محوري وود و باهيان و زيبال براي سنجش سطح بازار‎محوري گروه هاي آموزش رشته کشاورزي به کار گرفته شد. جامعه آماري تحقيق اعضاي هيات علمي کشاورزي بودند. داده ها با استفاده از روش تحليل رگرسيون تحليل گرديد. يافته هاي تحقيق نشان داد که عوامل سازماني، تسهيلات و امکانات، قابليت هاي شغلي و کاري به طور مثبت و فرهنگ سازماني به طور منفي بر بازار محوري آموزش عالي کشاورزي تاثير دارند و ۵۵ درصد تغييرات آن را پيش بيني مي نمايند. بر اساس نتايج، براي ارتقاي بازار محوري، در چارچوب مديريت سازگاري ايجاد محيطي مشارکتي و يادگيرنده به منظور ارتقاي فرهنگ سازماني در جهت ارزيابي مداوم نيازهاي مخاطبان و محيط پيرامون پيشنهاد شد.

© حقوق سایت محفوظ است