۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله همسرآزاري و عوامل موثر بر آن در زنان متاهل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۳ در توانبخشي از صفحه ۳۰ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: همسرآزاري و عوامل موثر بر آن در زنان متاهل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسرآزاري
مقاله آزار رواني
مقاله آزار جسمي
مقاله سن
مقاله زنان متاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمس اسفندآبادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: امامي پور سوزان
جناب آقای / سرکار خانم: صدرالسادات سيدجلال الدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: رواج همسرآزاري در جوامع و تاثيرات سو آن بر سلامت جسمي و رواني زنان و در نهايت تاثير آن بر سلامت خانواده در پژوهشهاي بسياري نشان داده شده است. هدف پژوهش حاضر برسي ميزان شيوع همسرآزاري رواني و جسمي و عوامل موثر بر آن در زنان متاهل شهر تهران بود.
روش بررسي: نمونه آماري پژوهش حاضر را ۱۰۰۰ زن متاهل ۱۸ تا ۴۵ سال ساکن شهر تهران تشکيل مي داد. نمونه آماري دو گروه از زنان را شامل (n=800) مي شد.، زنان گروه عادي و زنان شاکي که به دليل مشکلاتي که با شوهران خود داشتند به دادگاه خانواده مراجعه کرده بودند (n=200). ابزار پژوهش، پرسشنامه اي است که از پرسشنامه همسرآزاري موفيت و همکاران (۱) اقتباس شده بود.
يافته ها: يافته هاي حاصل از پژوهش نشان داد که ميزان همسرآزاري رواني و جسمي براي زنان عادي به ترتيب برابر با ۸۷٫۹ و ۴۷٫۹ درصد و براي زنان شاکي به ترتيب برابر با ۹۹٫۵ و ۹۱ درصد است. با افزايش سن زوجين و مدت زمان ازدواج ميزان همسرآزاري افزايش مي يابد. همسرآزاري با سطح تحصيلات زوجين (زن و شوهر) رابطه معني دار معکوس دارد. هر چه تحصيلات زنان بيشتر باشد کمتر مورد آزار جسمي و رواني قرار مي گيرند. همچنين هر چه ميزان تحصيلات شوهران بيشتر باشد کمتر همسران خود را مورد آزار جسمي و رواني قرار مي دهند. ميزان همسرآزاري در شوهراني که از الکل يا مواد مخدر استفاده مي کنند بيشتر از شوهراني است که از الکل و مواد مخدر استفاده نمي کنند. ميزان همسرآزاري در شوهراني که سابقه بيماري رواني دارند بيشتر از شوهراني است که سابقه بيماري رواني ندارند. ميزان همسرآزاري جسمي و رواني در زناني که به دادگاههاي خانواده مراجعه کرده اند بيشتر از زنان عادي است.
نتيجه گيري: همسرآزاري بسيار رايج است و با عوامل متعددي چون سن، ميزان تحصيلات، اعتياد شوهر به مواد مخدر، استفاده از الکل و سابقه بيماري رواني وي در رابطه است. تصويب قانوني جامع براي مقابله با همسرآزاري و افزايش آگاهي عمومي درباره همسرآزاري با استفاده از رسانه هاي جمعي مي تواند در کاهش ميزان همسرآزاري موثر واقع شود.

© حقوق سایت محفوظ است