۱۳۹۵-۰۳-۰۳

مقاله همراهي غلظت آديپوكين هاي بند ناف و مادر با شاخص هاي رشد و واگردش استخوان نوزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۸۱ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: همراهي غلظت آديپوكين هاي بند ناف و مادر با شاخص هاي رشد و واگردش استخوان نوزاد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله آديپونكتين
مقاله استئوكلسين
مقاله كراس لپس
مقاله بند ناف
مقاله واگردش استخوان
مقاله رشد جنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي زيركوهي آبتين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: مقبولي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بارداري و تکامل جنين با تغييرات عمده متابوليکي و توزيع مجدد بافت چربي همراه است. از آنجا که آديپونکتين و لپتين از جمله هورمون هاي عمده مترشحه بافت چربي هستند، به نظر مي رسد ارزيابي تغييرات اين آديپوکين ها در متابوليسم جنين موثر باشد. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي سطوح آديپونکتين و لپتين در بند ناف و سرم مادر و ارتباط آنها شاخص هاي رشد و واگردش استخوان در جنين است.
روش ها: در يک مطالعه مقطعي که در بيمارستان هاي تابعه دانشگاه علوم پزشکي تهران انجام شد، ۷۷ نمونه خون بند ناف (۳۹ نوزاد پسر و ۳۸ نوزاد دختر) بلافاصله پس از زايمان جمع آوري گرديد. ويژگي هاي باليني و شاخص هاي رشد نوزادان ثبت و سطوح لپتين، آديپونکتين، استئوکلسين و کراس لپس تعيين شد.
يافته ها: مطالعه حاضر نشان داد ميانگين غلظت آديپونکتين بندناف، ۳ برابر ميانگين آن در خون مادر است. سطح لپتين بند ناف با وزن هنگام تولد و نسبت قد به وزن هنگام تولد ارتباط معناداري داشت (به ترتيب r=0.29، P=0.01 و r=0.24، P=0.04) نتايج اين مطالعه اختلاف معناداري ميان وزن و قد هنگام تولد نوزادان پسر و دختر نشان نداد. همچنين غلظت لپتين نوزاد و مادر، شاخص پندرال و نيز سطوح آديپونکتين نوزاد در ميان نوزادان پسر و دختر، معنادار نبود. همچنين سطوح لپتين و آديپونکتين در آناليز تک متغيره مستقل از جنس، وزن و قد هنگام تولد با واگردش استخوان نوزاد ارتباط داشتند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه ارتباط لپتين با وزن هنگام تولد نوزاد را نشان داد و نتايج حاصل از مطالعه حاضر بيانگر تاثير مهم لپتين و آديپونکتين بر واگردش استخوان نوزاد مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است