۱۳۹۵-۰۱-۲۵

مقاله همراهي تمايل به درمان ارتودنسي با كيفيت زندگي مرتبط با آن در نوجوانان ۱۴-۱۰ ساله شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۲ در مجله دانشكده دندان پزشكي اصفهان از صفحه ۴۴۲ تا ۴۵۰ منتشر شده است.
نام: همراهي تمايل به درمان ارتودنسي با كيفيت زندگي مرتبط با آن در نوجوانان ۱۴-۱۰ ساله شيراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كيفيت زندگي
مقاله مال اكلوژن
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومني دانايي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: سليمان زاده روژين
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: فيجان سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پرسش نامه (Orthognathic Quality of Life (OQOL، كيفيت زندگي را در پنج حيطه مرتبط با شرايط دنداني -صورتي ارزيابي مي كند. در مطالعه حاضر، رابطه ميان تمايل به درمان ارتودنسي با اين حيطه ها در دانش آموزان ۱۴-۱۰ ساله شيراز مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت مقطعي- تحليلي انجام شد. ۲۴۰ نفر از دانش آموزان واجد شرايط با معاينه باليني از ميان دانش آموزان ۱۰-۱۴ ساله چهار ناحيه آموزشي شيراز انتخاب شدند. براي بررسي پنج حيطه كيفيت زندگي ارتوگناتيك از ترجمه فارسي پرسش نامه OQOL استفاده شد. دانش آموزان پس از تكميل پرسش نامه، تمايل مثبت يا منفي خود را به درمان ارتودنسي با جواب بلي يا خير مشخص نمودند و بر اين اساس به دو گروه مورد (۱۱۳ جواب بلي) و كنترل (۱۲۷ جواب خير) تقسيم شدند. نتايج با استفاده از نرم افزارSPSS  نسخه ۱۵ و با آزمون Nonparametric Mann-whitney مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت (a=0.05).
يافته ها: اختلاف دو گروه مورد مطالعه در سه حيطه شامل «اعتماد به نفس» (p value=0.009)، «آگاهي از زيبايي دنداني -صورتي» (p value=0.018) و «زيبايي دنداني -صورتي» (p value=0.023) از نظر آماري معني دار بود. در دو حيطه ديگر يعني «جنبه اجتماعي» (p value=0.070) و «عملكرد دهاني» (p value=0.154) اختلاف بين دو گروه مورد و كنترل معني دار نبود.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، اعتماد به نفس، زيبايي دنداني-صورتي و آگاهي از زيبايي دنداني-صورتي، عوامل موثر در كيفيت زندگي نوجوانان هستند كه در ايجاد تمايل به درمان ارتودنسي نقش دارند.

© حقوق سایت محفوظ است