۱۳۹۵-۰۳-۲۹

مقاله نگرش هاي زيست محيطي دانشجويان کشاورزي دانشگاه ياسوج: تحليلي جنسيتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: نگرش هاي زيست محيطي دانشجويان کشاورزي دانشگاه ياسوج: تحليلي جنسيتي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش محيط زيست
مقاله کشاورزي
مقاله دانشجويان
مقاله ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري پور مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، تحليل جنسيتي نگرش هاي زيست محيطي دانشجويان کشاورزي در دانشگاه ياسوج بود. از روش پيمايش مقطعي و ابزار پرسش نامه براي گردآوري داده ها استفاده شد. پرسش نامه طراحي شده حاوي آزمون زيست محيطي دانلپ و همکاران و تعدادي سوال باز و بسته بود که پس از هنجاريابي، روايي صوري آن تاييد و پايايي آن با مقدار آلفاي کرونباخ ۰٫۵۷ تا ۰٫۸۶ براي متغيرهاي گوناگون تعيين گرديد. جامعه مورد مطالعه تحقيق شامل کليه دانشجويان دوره کارشناسي شاغل به تحصيل در سال تحصيلي ۸۸-۸۷ در دانشکده کشاورزي دانشگاه ياسوج بود. با استفاده از فرمول نمونه گيري طبقه اي، حجم نمونه تعيين و بر همين اساس ۱۰۷ نفر از دانشجويان سال اول و ۸۷ نفر از دانشجويان سال چهارم انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. يافته ها نشان داد به طور کلي دانشجويان کشاورزي اعم از دختر و پسر داراي نگرش زيست محيطي متوسط و مثبتي مي باشند. اين در حالي است که تماس با منابع اطلاعاتي زيست محيطي در آنها پايين بوده است. فزون بر آن، نتايج حاکي از آن است که تفاوت معني داري در نگرش هاي زيست محيطي در دانشجويان دختر و پسر و همچنين سال اول و چهارم ديده نشد. مدل رگرسيوني نيز مشخص نمود متغيرهاي جنسيت، سال دانشگاهي، تعداد واحد گذرانده، و رفاه اجتماعي به عنوان متغيرهاي پراهميت در پيش بيني نگرش زيست محيطي دانشجويان بوده اند.

© حقوق سایت محفوظ است