۱۳۹۵-۰۱-۱۲

مقاله نگاهي جامعه شناختي به عوامل اجتماعي موثر بر اخلاق شهروندي جوانان کاشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در مطالعات جامعه شناختي شهري (مطالعات شهري) از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: نگاهي جامعه شناختي به عوامل اجتماعي موثر بر اخلاق شهروندي جوانان کاشان
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اخلاق شهروندي
مقاله جوانان
مقاله عرصه عمومي
مقاله خانواده
مقاله مفاهيم جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: اسمي جوشقاني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با استفاده از نظريه هاي مارکس، پارسونز، دارندورف، ترنر، هابرماس، گيدنز، کمليکا، فالکس، يانگ به بررسي عوامل اجتماعي موثر بر اخلاق شهروندي جوانان شهرستان کاشان پرداخته شده است و اخلاق شهروندي با ۱۰ مولفه مورد سنجش قرار گرفته است.جامعه آماري اين تحقيق جوانان ۳۵ ۱۸ ساله کاشان است که به صورت خوشه اي چند مرحله اي ۳۹۸ نفر انتخاب شده اند.روش تحقيق پيمايشي و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است.نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين عرصه عمومي ۰٫۴۸۱،خانواده ۰٫۳۰۵، آشنايي با مفاهيم جديد ۰٫۲۷۰، پايگاه اجتماعي ۰٫۱۹۰، سن ۳٫۳۸، جنس ۳٫۳۴ و اخلاق شهروندي رابطه معناداري وجود دارد.نتايج تحليل رگرسيوني نشان مي دهد که با توجه به ضريب تعيين تعديل شده کلي متغيرهاي باقي مانده در معادله رگرسيون با همديگر %۳۱٫۹ از واريانس متغير وابسته را تبيين مي کنند و نمودار تحليل مسير بر همين اساس ترسيم شده است.در پايان آماره تحليل عاملي بر روي ۱۴ گويه انجام شد و بعد از چرخش و حذف گويه هايي که بارهاي عاملي کم داشتند در نهايت اين عوامل به ۴ عامل (رعايت قانون، انجام وظايف از روي اراده، آشنايي با مفاهيم جديد، احساس تعهد و روابط خانوادگي) تقليل يافتند.

© حقوق سایت محفوظ است