۱۳۹۵-۰۳-۱۸

مقاله نويززدايي تصاوير SPECT با تبديل موجک در کوليماتور متداول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: نويززدايي تصاوير SPECT با تبديل موجک در کوليماتور متداول
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله SPECT
مقاله SIMIND
مقاله کوليماتور
مقاله تبديل موجک
مقاله نويززدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباپورمفرد فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پورتهراني فرد علي
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي بابك
جناب آقای / سرکار خانم: سرداري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: SPECT، يک تکنيک تصويربرداري تشخيصي است، که از مهمترين اشکالات تصاوير آن وجود نويز پواسوني مي باشد. تاکنون روش هاي مختلفي توسط محققان براي بهبود تصاويرSPECT  بررسي شده است. يک ابزار جديد نويززدايي، تبديل موجک است، که اين ابزار به طور گسترده براي نويززدايي، افزايش کيفيت و رزولوشن تصاوير و … به کار مي رود. در اين مقاله از تبديل موجک براي ارزيابي ميزان کاهش نويز در تصاوير SPECT استفاده شده است.
مواد و روشها: براي محاسبه و شبيه سازي عملي نويز در پزشکي هسته اي از کدهاي مونت کارلو استفاده مي شود، که در اين مقاله از نرم افزار SIMIND براي شبيه سازي تصاوير استفاده شده است. به طوري که انواع موجک بر روي تصاوير شبيه سازي و واقعيSPECT  در کوليماتور متداول (هگزاگونال) اعمال شد.
نتايج: از موجک هاي اعمالي براي تصاوير SPECT، بهترين نوع موجک انتخاب شد، نتايج نشان داد که تبديل موجک در تصاوير شبيه سازي شده و واقعي عمل نويززدايي را به خوبي انجام داده است. به طوري که بهترين نوع موجک در تصاوير شبيه سازي شده و واقعي به ترتيب نسبت سيگنال به نويز را ۳۳% و ۴۵% افزايش و ضريب تغييرات را ۷۷% و ۷۱%کاهش مي دهد، اما فقط ۴% و ۹% کنتراست تصوير را از دست داده است.
بحث و نتيجه گيري: با مقايسه نتايج تصوير واقعي SPECT در اين مقاله و نتايج قبلي به دست آمده در تصاوير واقعي PET، مي توان دريافت که تصاوير اين دو سيستم پزشکي هسته اي با استفاده از تبديل موجک به ترتيب در نسبت سيگنال به نويز و کنتراست فقط ۵% و ۷% و ضريب تغييرات حدود ۲۰% با يکديگر اختلاف دارند. بنابراين تبديل موجک ابزاري موثر براي نويززدايي تصاوير پزشکي هسته اي است.

© حقوق سایت محفوظ است