۱۳۹۵-۰۳-۲۸

مقاله نقش پيشگيرانه مديريت انتظامي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي تخريبي تماشاگران فوتبال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۲۵۱ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: نقش پيشگيرانه مديريت انتظامي در جلوگيري از وقوع رفتارهاي تخريبي تماشاگران فوتبال
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي تخريبي
مقاله تماشاگران فوتبال
مقاله پيشگيري از اوباشگري فوتبال
مقاله پيشگيري از جرم
مقاله کنترل نامحسوس
مقاله عمليات رواني
مقاله خشونت جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جان بزرگي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان شهامت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سال هاست که تماشاگران فوتبال استاديوم هاي ورزشي را به صحنه کارزار عليه يکديگر تبديل مي نمايند، آنان با دست زدن به کنش هاي جمعي تخريبي نه تنها آسيب هاي زيادي به اموال عمومي وارد مي سازند بلکه امنيت عمومي، اقتدار پليس و نيروهاي امنيتي را با چالش روبه رو مي نمايند، اين تحقيق در پي آن است تا با کاوش روشمند در آرا و نظر مديران ناجا به راهکارهايي براي از ميان راندن اين گونه کنش ها دست يابد.
روش: در اين پژوهش با استفاده از روش پيمايش مقطعي از ميان مديران و فرماندهان ناجا، نمونه اي به حجم ۱۲۶ نفر انتخاب گرديد. آنگاه نظر آنان با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته داراي پايايي بسنده (=۰٫۷۸α)، سنجش شد و داده هاي حاصل با استفاده از آزمون دوجمله اي تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: با بهره گيري از کنترل نامحسوس، حضور فيزيکي محسوس پليس، عوامل، اقناع و عمليات رواني مي توان ميزان وقوع کنش هاي تخريبي تماشاگران فوتبال را تقليل داد. از ميان عوامل پنج گانه مذکور سهم عمليات رواني و کنترل نامحسوس در جلوگيري از وقوع کنش هاي تخريبي بيش از ساير عوامل است.
نتيجه گيري: از هر پنج شيوه مرسوم مديريت رفتارهاي جمعي (عمليات رواني، کنترل نامحسوس، روش هاي اقناع و مجاب سازي، عوامل و پليس پرشمار محسوس) مي توان براي جلوگيري از وقوع کنش هاي جمعي آشوبگرانه تماشاگران فوتبال استفاده کرد.

© حقوق سایت محفوظ است