۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله نقش پايبندي ‌هاي مذهبي، باورهاي ناكار آمد مذهبي، احساس گناه و باورهاي ناكار آمد شناختي در شدت علايم وسواسي – اجباري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۴ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: نقش پايبندي ‌هاي مذهبي، باورهاي ناكار آمد مذهبي، احساس گناه و باورهاي ناكار آمد شناختي در شدت علايم وسواسي – اجباري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پايبندي‌ هاي مذهبي
مقاله باورهاي ناكارآمد
مقاله احساس گناه
مقاله اختلال وسواسي – اجباري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظيري قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: دادفر محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي كيسمي عيسي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بررسي ميزان تاثيرپذيري شدت علايم وسواسي – اجباري از باورهاي ناكارآمد شناختي، پايبندي‌ هاي مذهبي به امور پاكيزگي و طهارت و احساس گناه در بيماران مبتلا به مناسك اجباري شستشو در جامعه ايراني هدف اين پژوهش بوده است.
مواد و روش ‌كار: در چارچوب يك بررسي زمينه ‌يابي و پس رويدادي، ۴۳ بيمار مبتلا به اختلال وسواسي – اجباري به‌ كمك نمونه ‌گيري در دسترس انتخاب و با استفاده از چك ‌ليست تشخيصي اختلال وسواسي – اجباري، فهرست اعمال اجباري، پرسش ‌نامه باورها، پرسش ‌نامه باورهاي مذهبي در مورد مناسك شستشو، پرسش ‌نامه پايبندي‌ هاي مذهبي و پرسش ‌نامه احساس گناه ارزيابي شدند. تحليل داده‌ ها به‌ كمك ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون چند متغيري با روش همزمان و تحليل واريانس انجام شد.
يافته‌ ها: نتايج نشان دادند كه بين هر يك از متغيرهاي پايبندي مذهبي، باورهاي ناكار آمد شناختي و احساس گناه با شدت علايم وسواسي – اجباري همبستگي منفي وجود دارد. باورهاي ناكار آمد مذهبي در مورد مناسك شستشو و طهارت پيش ‌بيني ‌كننده بهتري براي شدت علايم وسواسي – اجباري نشان داده شدند تا باورهاي ناكار آمد شناختي.
نتيجه‌ گيري: گرچه باورهاي ناكار آمد مذهبي مي ‌توانند سبب تبديل آيين‌ هاي مذهبي به ‌‌شكل ‌هاي افراطي آن شوند، اما اين امر لزوما نشان ‌دهنده پايبندي‌ هاي شديد مذهبي نيست. ممكن است فرد از نظر پايبندي‌ هاي مذهبي در طيف بهنجار باشد اما در عين حال مبتلا به رفتارهاي اجباري شستشو نيز باشد.

© حقوق سایت محفوظ است