۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله نقش كپسانتين فلفل قرمز در بي دردي و رفتار پرشي ناشي از نالوكسان در موش هاي وابسته به مرفين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: نقش كپسانتين فلفل قرمز در بي دردي و رفتار پرشي ناشي از نالوكسان در موش هاي وابسته به مرفين
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلفل قرمز
مقاله كپسانتين
مقاله مرفين
مقاله بي دردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم نيا علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ماجدي سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فلفل قرمز از قديم به عنوان مسکن درد مورد استفاده قرار گرفته است و کپسانتين يکي از مواد موجود در فلفل قرمز است.
هدف: مطالعه به منظور شناسايي اثر بي دردي کپسانتين و نيز نقش آن در رفتار پرشي ناشي از نالوكسان در موش هاي وابسته به مرفين انجام شد.
مواد و روش ها: براي اندازه گيري درد در موش هاي سوري از تست tail- flick و براي ايجاد وابستگي، از مرفين استفاده شد. شدت وابستگي از روي شمارش تعداد پرش ها ۵ دقيقه پس از تزريق نالوکسان اندازه گيري شد.
يافته ها: مقادير۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ ميلي گرم بر کيلوگرم کپسانتين به همراه ۱۰ ميلي گرم بر کيلوگرم مرفين افزايش بي دردي قابل مقايسه اي با نتايج حاصل از مرفين به تنهايي نشان داد و کپسانتين به تنهايي موثر نبود. تعداد پرش ها در موش هاي هر سه گروه کپسانتين نسبت به موش هاي گروه شاهد کاهش قابل توجهي نشان داد. موش هاي گروه کپسانتين، زمان تاخير بيشتري در بروز پرش نسبت به گروه شاهد نشان دادند که اين تفاوت در مقادير ۷۵ و ۵۰ ميلي گرم در کيلوگرم معني دار بود.
نتيجه گيري: کپسانتين به همراه مرفين اثر بي دردي قابل توجهي دارد و در تغيير شدت وابستگي موش ها به مرفين نيز موثر است.

© حقوق سایت محفوظ است