۱۳۹۵-۰۱-۲۹

مقاله نقش شهرک هاي صنعتي در توسعه اقتصادي روستاهاي پيرامون (مطالعه موردي: شهرک صنعتي بهشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۹۲ در تحقيقات جغرافيايي از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش شهرک هاي صنعتي در توسعه اقتصادي روستاهاي پيرامون (مطالعه موردي: شهرک صنعتي بهشهر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعتي شدن
مقاله شهرک هاي صنعتي
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله شهرستان بهشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورطاهري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش سريع جمعيت، گسترش شهرنشيني، کمبود فرصتهاي شغلي بويژه در کشاورزي، فشار جمعيت بر منابع طبيعي و ناکامي در ايجاد و گسترش صنايع متوسط و بزرگ بويژه در کشورهاي در حال توسعه باعث شد که اين کشورها راهبرد صنعتي سازي روستاها را از اواسط دهه ۱۹۷۰ در برنامه هاي توسعه خود مد نظر قرار دهند. در اين رابطه تاکيد بر صنايع روستايي، صنايع کوچک، شهرکهاي کوچک صنعتي و تمرکز زدايي از فعاليت هاي صنعتي مورد توجه قرار گرفت. ايجاد و گسترش شهرک هاي صنعتي مي تواند از طريق ايجاد تنوع و افزايش اشتغال و درآمد، افزايش ارزش افزوده فعاليتهاي کشاورزي، گسترش فرهنگ صنعتي، نقش موثري در توازن و تعادل شهر و روستا و توسعه نواحي روستايي داشته باشد. در اين پژوهش روش تحقيق بصورت پيمايشي و توصيفي- تحليلي است. روش گردآوري اطلاعات نيز بصورت کتابخانه اي و ميداني از طريق پرسشنامه در قالب طيف ليکرت طراحي، جامعه آماري نيز مبتني بر ۱۵ روستاي تحت نفوذ با ۱۷۶ کارگر روستايي شاغل در ۲۲ واحد فعال در شهرک صنعتي بهشهر مي باشد نتايج تحقيق نشان مي دهد که با توجه به مقايسه حد متوسط گويه هاي مورد ارزيابي (کاهش فقر، کاهش آسيب پذيري تنوع بخشي به فعاليتهاي اقتصادي، افزايش کارايي و افزايش قابليت دسترسي به خدمات عمومي و زير بنايي)، از ديدگاه شاغلين واحدهاي صنعتي و شوراهاي اسلامي روستاهاي تحت نفوذ، شهرک صنعتي بهشهر از بعد اقتصادي روستاهاي پيرامون خود را تحت تاثير قرار داده که اين تاثيرات بيشتر برکاهش فقر و تنوع بخشي فعاليت هاي اقتصادي نمود يافته است همچنين با بهره گيري از روش تاپسيس در جهت رتبه بندي گروههاي صنعتي متناسب با اثر بخشي هر يک از گروه هاي صنعتي بر شاغلين روستايي صنايع شيميايي از بيشترين تاثير گذاري و صنايع نساجي از کمترين تاثير گذاري برخوردار بوده است.

© حقوق سایت محفوظ است