۱۳۹۵-۰۳-۱۶

مقاله نقش سينوويورتز با فسفر راديواكتيو در درمان آرتروپاتي هموفيليك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۳۶۴ تا ۳۷۱ منتشر شده است.
نام: نقش سينوويورتز با فسفر راديواكتيو در درمان آرتروپاتي هموفيليك
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموفيلي
مقاله سينووكتومي
مقاله سينوويورتز راديواكتيو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدمحمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بغدادي تقي
جناب آقای / سرکار خانم: فرهود اميررضا
جناب آقای / سرکار خانم: توگه غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسپندار رامين
جناب آقای / سرکار خانم: منقچي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سينوويورتز راديواكتيو كه با تزريق راديوايزوتوپ هاي بي ضرر به داخل مفاصل مبتلا به آرتريت مزمن صورت مي گيرد، از جمله روش هاي جديد در درمان آرتروپاتي هموفيليك محسوب مي گردد. اين روش درماني كه با هدف اوليه كاهش همارتروز و مصرف فاكتور انعقادي به كار رفته است، مي تواند تاثير به سزايي در بهبود كيفيت زندگي و كاهش بار اقتصادي ناشي از مصرف فاكتور انعقادي داشته باشد. در اين مطالعه تاثير اين روش درماني بر ميزان بروز همارتروز و مصرف فاكتور در آرتروپاتي هموفيليك بررسي مي شود.
روش بررسي: در يك مطالعه مداخله اي براي ۵۶ مفصل مبتلا به آرتروپاتي هموفيليك (پس از دارا بودن شرايط ورود به مطالعه و پس از كسب رضايت نامه)، تزريق داخل مفصلي فسفر راديواكتيو صورت گرفت. متوسط سن بيماران ۱۶٫۷۸ سال (محدوده ۲٫۵ تا ۳۶، ۷٫۴۶=SD) و ۹۸٫۲ درصد آنها مذكر بودند. مفاصل درگير شامل زانو، ۸۰٫۳۵ درصد و مچ پا۱۲٫۵  و آرنج هفت درصد بودند. پي گيري با متوسط ۴۳٫۶۳ (محدوده ۳-۱۰۲) ماه انجام شد كه در انتهاي پي گيري متغيرهاي مختلف مانند ميزان بروز همارتروز و ميزان مصرف فاكتور بررسي گرديد.
يافته ها: در انتهاي پي گيري، ميزان بروز همارتروز كاهش  (p=0.000) %62و ميزان مصرف فاكتور، كاهش %۸۴ (p=0.000)، را نشان مي داد، اما درگيري مفاصل جديد ديگر باعث كمتر شدن كاهش متوسط مصرف كلي فاكتور شد.
نتيجه گيري: سينوويورتز با فسفر راديواكتيو، مي تواند روشي موثر و به صرفه در كاهش همارتروز و مصرف فاكتور در بيماران مبتلا به آرتروپاتي هموفيليك باشد.

© حقوق سایت محفوظ است