۱۳۹۶-۰۷-۱۴

مقاله نقش باورهاي مذهبي دروني و بيروني در سلامت روان و ميزان افسردگي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در توانبخشي از صفحه ۴۲ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: نقش باورهاي مذهبي دروني و بيروني در سلامت روان و ميزان افسردگي سالمندان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مذهب دروني
مقاله مذهب بيروني
مقاله سلامت روان
مقاله افسردگي
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني فراني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسي نقش جهت گيري مذهبي (دروني و بيروني) در سلامت روان و ميزان افسردگي سالمندان مقيم مراکز بهزيستي و مقيم جامعه بود.
روش بررسي: روش مطالعه از نوع مطالعات پس رويدادي و همبستگي است که با روش نمونه گيري تصادفي و خوشه اي تعداد ۲۳۰ آزمودني از افراد سالمند در مراکز سالمندي تحت پوشش سازمان بهزيستي و مکانهاي عمومي (مسجد، پارک) که محل تجمع سالمندان مقيم جامعه است از دو جنس زن و مرد انتخاب و آزمودنيها ابتدا از نظر اختلالات شناختي سرند گرديدند. سپس آزمونهاي ۲۸ سوالي سلامت عمومي، افسردگي بک و آزمون نگرش مذهبي آلپورت تکميل و با استفاده از آزمونهاي آماري همبستگي پيرسون و من ويتني نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد بين جهت گيري مذهبي با سلامت روان و افسردگي سالمندان رابطه همبستگي معنادار وجود دارد، بدين معنا که هر چه نمرات جهت گيري مذهبي به جهت بيروني افزايش مي يابد، نمرات اختلال در سلامت روان و افسردگي بالا مي رود و هر چه نمرات به سمت جهت گيري مذهب دروني تمايل مي يابد، نمرات اختلال در سلامت روان و افسردگي کاهش مي يابد. همچنين بين سلامت روان، افسردگي و جهت گيري مذهبي سالمندان مقيم و غيرمقيم جامعه تفاوت معنادار وجود دارد. بدين معنا که افراد سالمند مقيم مراکز از جهت گيري مذهبي بيروني تر برخوردار و اختلال در سلامت رواني و ميزان افسردگي بالاتري را نسبت به گروه سالمندان مقيم جامعه دارند.
نتيجه گيري: باور مذهب بيروني با اختلال در سلامت روان و افسردگي و باور مذهب دروني با سلامت روان رابطه دارند. همچنين اختلال رواني و افسردگي در بين سالمندان مقيم بيشتر از غيرمقيم جامعه است ضمن آنکه سالمندان مقيم داراي نگرش مذهب بيروني تر هستند.

© حقوق سایت محفوظ است