۱۳۹۶-۰۶-۲۴

مقاله نقش اندازه گيري βHCG سرم بر پيش بيني سندرم فوليكول تهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۱ در باروري و ناباروري (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY) از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: نقش اندازه گيري βHCG سرم بر پيش بيني سندرم فوليكول تهي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم فوليكول تهي
مقاله گنادوتروپين جفتي انسان
مقاله تحريك تخمك گذاري و لقاح خارج رحمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: معدني طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي ژيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از موارد مهم در درمان بيماراني كه نياز به انجام لقاح آزمايشگاهي و انتقال آن به رحم دارند، گرفتن تخمك هاي با كيفيت و تعداد مناسب مي باشد. متاسفانه در بعضي از موارد عليرغم ظاهر خوب تخمدان در بررسي هاي سونوگرافيك و اندازه گيريهاي هورموني، هيچ تخمكي پس از تزريق HCG به دست نمي آيد كه اين مساله تحت عنوان سندرم فوليكول تهي (empty follicle syndrome) ناميده مي شود. هدف از اين مطالعه بررسي رابطه بين سطح βHCG سرم و بروز سندرم فوليكول تهي در بيماران تحت درمان ناباروري با تحريك تخمك گذاري مي باشد. اين مطالعه بصورت آينده نگر و موردي شاهدي بر روي ۱۰۰۹ بيمار انجام گرفت كه ۱۳۵ نفر به دلايل مختلف از مطالعه خارج شده و از ۸۷۴ نفر باقيمانده ۳/۲۳% افراد تحت درمان با روش IVF معمولي و ۷/۷۶% آنان كانديد استفاده از ميكرواينجكشن (تزريق داخل سيتوپلاسمي اسپرم) بودند. كليه بيماران تحت درمان با HMG و GnRHa با پروتكل طولاني مدت بودند. در كليه آنان در طي دوره درمان تعداد فوليكول رشد يافته مورد ارزيابي قرار گرفت و ميزان سطح βHCG سرم در زمان تزريق HCG و زمان گرفتن اووسيت ها اندازه گيري و با تعداد اووسيت بدست آمده مقايسه شد. در بررسي نتايج اين مطالعه در ۳۴ نفر از بيماران (۹/۳%) هيچ تخمكي بدست نيامد (گروه (I، در ۹۲ نفر (۵/۱۰%) تعداد تخمك به دست آمده كمتر از ۵۰% فوليكولهاي رشد يافته بود (گروه (II و نهايتا در ۷۴۸ نفر (۵/۸۵%) تعداد تخمك هاي به دست آمده بالاي ۵۰% فوليكولهاي رشد يافته بود (گروه ۳۶ .(III ساعت بعد از تجويز HCG سطح متوسط βHCG سرم در گروه (۱۵۶٫۶±۱۰۷) I، گروه (۱۴۱٫۷±۹۰٫۴) II و گروه  (156±۵۶٫۶) IIIبوده است. هيچ گونه اختلاف معني داري بين نتايج سطح سرمي βHCG و سندرم فوليكول تهي وجود نداشت (p=0.194).

© حقوق سایت محفوظ است