۱۳۹۵-۰۱-۰۹

مقاله نقش الگوي تدريس بديعه پردازي در خلاقيت هنري و تفاوت آن در دختران و پسران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتكار و خلاقيت در علوم انساني از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: نقش الگوي تدريس بديعه پردازي در خلاقيت هنري و تفاوت آن در دختران و پسران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازي هاي وانمودي
مقاله شعر
مقاله خلاقيت
مقاله کودکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيوشا بهشته
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدامن آذر
جناب آقای / سرکار خانم: اويسي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: الگوي تدريس بديعه پردازي، روشي است که يادگيرندگان را برمي انگيزد تا ايده ها يا افکاري نو و خلاق را بپرورانند و ارائه کنند. اين روش به فرد فرصت ابتکار مي دهد تا امکانات مورد نياز براي ابراز خويشتن را بررسي کند و در رويارويي با مسائل از راه حل هاي نوين بهره گيرد.
هدف: بررسي تاثير الگوي تدريس بديعه پردازي بر خلاقيت و عملکرد تحصيلي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي در درس هنر.
روش: تعداد ۶۰ دانش آموز (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) پايه چهارم ابتدايي شهر تهران انتخاب شدند. اين پژوهش از نوع شبه آزمايشي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در دو جنس پسر و دختر است که به صورت نمونه گيري در دسترس براي گروه آزمايشي و نمونه گيري تصادفي براي گروه کنترل صورت گرفت. براي گردآوري اطلاعات از فرم ب آزمون خلاقيت تورنس استفاده شد. داده هاي اين پژوهش با تحليل کوواريانس و آزمون تي مستقل تحليل شد.
يافته ها: نتايج نشان داد که الگوي تدريس بديعه پردازي بر خلاقيت و عملکرد تحصيلي در درس هنر دانش آموزان دختر و پسر تاثير دارد. همچنين الگوي تدريس بديعه پردازي بر مولفه هاي خلاقيت تورنس شامل سيالي، انعطاف، ابتکار و بسط دانش آموزان پسر و دختر نسبت به هم تفاوت معني داري ايجاد نمي کند. به بياني ديگر، اگر چه ميزان خلاقيت دانش آموزان دختر در درس هنر بيشتر از دانش آموزان پسر است، اما اين افزايش در هر دو جنس تقريبا به يک اندازه است.
بحث و نتيجه گيري: روش بديعه پردازي در پرورش خلاقيت هنري مناسب است ولي در دو جنس تاثير يکساني دارد.

© حقوق سایت محفوظ است