۱۳۹۵-۰۵-۰۱

مقاله نقد نظريه امنيت ملي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در روابط خارجي از صفحه ۲۳۵ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: نقد نظريه امنيت ملي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت ملي
مقاله فرهنگ ايراني
مقاله ناسيوناليزم
مقاله روحيات همگرايانه
مقاله امر ايراني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهايي سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مقاله حاضر امنيت ملي، برداشتي ملي گرايانه از امنيت تلقي مي شود و بر همين اساس مورد نقد قرار مي گيرد. مقاله حاضر که مي تواند ذيل نقد عمومي ايدئولوژي ناسيوناليزم قرار گيرد، مدعي است نظريه و نيز تاريخ دولت ملي با ايجاد تصوري خاص خود از امنيت، فحواي کهن و اصيل امنيت را به زوال برده و تصوري نه فقط نادرست بلکه مخرب از امنيت را جايگزين آن نموده است. پرسش اصلي مقاله حاضر آن است که آيا امنيت اصولا مي تواند«ملي» باشد؟ به عبارت ديگر، آيا نظريه امنيت ملي يا تصور امنيت در چهارچوب ملت – دولت مدرن، تصوري معقول و مفيد است؟ پاسخ يا فرضيه اين مقاله آن است که در اصطلاح امنيت ملي، امنيت، نقطه مقابل ايده مليت (ناسيوناليزم) قرار دارد؛ يا نظريه موسع امنيت ملي به نحو پراهميتي، يک اصطلاح متناقض است. «امنيت» چنان که خواهيم ديد، محصول کنش آزاد و خودجوش و غيرآگاهانه انسان ها در مناسبات بيناقومي و جمعي شان است، حال آنکه «مليت» يا ناسيوناليزم، ايدئولوژي اي نه فقط حاوي يک تمايزطلبي آگاهانه، بلکه حاوي اراده برتري و لاجرم به دنبال آن، انديشه تجاوز است. براين مبنا، اساسا تصور مدرن يا ملي از امنيت، تصوري بي معنا و غيرقابل تصديق (به دليل تناقض ذاتي)، و از اين طريق داراي نتايج عملي مخرب است. در ادامه، بر اساس اين فرضيه، شرايط گذشته و حال سياست خارجي ايران مورد بررسي قرار مي گيرد.

© حقوق سایت محفوظ است