۱۳۹۶-۰۶-۳۰

مقاله نظرات مديران و كارشناسان آموزش مداوم كشور در خصوص ويژگي هاي الگوي كارآمد نيازسنجي پزشكان، داروسازان و دندان پزشكان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۳ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: نظرات مديران و كارشناسان آموزش مداوم كشور در خصوص ويژگي هاي الگوي كارآمد نيازسنجي پزشكان، داروسازان و دندان پزشكان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوهاي نيازسنجي
مقاله نيازسنجي آموزشي
مقاله پزشكان
مقاله داروسازان
مقاله دندان پزشكان
مقاله آموزش مداوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه. نيازسنجي آموزشي، اطلاعات لازم را براي تدوين اهداف آموزشي يک برنامه آموزش مداوم، فراهم مي‌کند. تعيين نظرات مديران و كارشناسان آموزش مداوم كشور در خصوص ويژگي‌هاي الگوي كارآمد نيازسنجي پزشكان، داروسازان و دندان‌پزشكان هدف اين بررسي است.
روش‌ها. در يك مطالعه توصيفي به صورت پيمايشي، از كليه مديران و كارشناسان آموزش مداوم كشور (۵۰ نفر) طي پرسشنامه‌اي مشتمل بر شش سؤال، مفاهيم و پارامترهاي اصلي نيازسنجي آموزش مداوم در زمينه مناسب‌ترين تعريف، منبع اطلاعات، سطح و شيوه و ملاك انتخاب الگو و اولويت نيازسنجي توسط پرسشنامه پايا و روا مورد سوال قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده‌ها در نرم افزار SPSS به صورت توزيع فراواني و آزمون مجذور كاي انجام گرديد.
نتايج. اكثريت نمونه‌ها مناسب ترين تعريف نياز را «فاصله بين شرايط موجود با موقعيت واقعي يا مطلوب» (۶/۶۸ درصد)، مناسب‌ترين منبع را «استخراج نيازهاي آموزشي براساس وظايف اصلي و حرفه» (۳/۳۴ درصد)، «نيازسنجي در سطح ملي» را به عنوان مناسبترين سطح نيازسنجي (۳/۳۴ درصد)، «انجام نيازسنجي به صورت مستمر (۶/۴۸ درصد) و به صورت دوره‌اي (۸/۴۵ درصد) را مناسب‌ترين شيوه، انتخاب الگوي نيازسنجي براساس «سطح نيازسنجي» (۱/۳۷ درصد) را مناسب‌ترين ملاك و در نهايت، مناسب‌ترين اولويت‌بندي نيازهاي آموزشي براساس «ميزان ارتباط نياز آموزشي با وظايف اصلي» (۴/۵۱ درصد) انتخاب نمودند.
بحث. با وجود منابع متعدد نيازسنجي، نمي‌توان بهترين الگو براي بكارگيري در تمام موارد برنامه‌هاي آموزش مداوم پزشكي در نظر گرفت. طراحي محتواي برنامه‌هاي آموزش مداوم براساس نيازسنجي قبلي و شناسايي اينكه چه چيز را، چگونه و چه موقع مي‌خواهيم بسنجيم و جايگاه آن در برنامه‌ريزي و تدوين موضوعات آموزش مداوم چيست، كليد طراحي برنامه‌هاي آموزش مداوم است.

© حقوق سایت محفوظ است