۱۳۹۶-۰۷-۰۷

مقاله نحوه توارث مقاومت به فوزاريوم سنبله در شش رقم گندم (.Triticum aestivum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۸۰ در نهال و بذر از صفحه ۷۴ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: نحوه توارث مقاومت به فوزاريوم سنبله در شش رقم گندم (.Triticum aestivum L)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم (Triticum aestivum L.)
مقاله فوزاريوم سنبله
مقاله Fusarium graminearum
مقاله ژنتيك مقاومت
مقاله تجزيه ديال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني اسفهلاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: كريم زاده قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده عزيزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي مطالعه نحوه توارث مقاومت به گسترش قارچ Fusarium graminearum در سنبله هاي گندم در شرايط گلخانه اي، مقاومت شش رقم گندم بهاره(Triticum aestivum L.) با سطوح مختلف مقاومت و ۱۵ نتاج F1 حاصل از تلاقي دي آلل يک طرفه آن ها به دو جدايه قارچ مذکور به روش مايه زني نقطه اي ارزيابي شد. براي ارزيابي مقاومت، گسترش بيماري ۲۸ روز بعد از مايه زني بر اساس مقياس ۵-۰ يادداشت برداري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. تجزيه ديالل به دو روش گريفينگ (روش دوم و مدل ثابت) و جينکز و هيمن انجام و مشخص شد که براي هر دو جدايه اثرات ترکيب پذيري عمومي (GCA) و ترکيب پذيري خصوصي (SCA) معني دار بوده ولي اثرات GCA نسبت به SCA خيلي بيشتر است. تجزيه واريانس ژنتيکي نيز نشان داد که واريانس ژنتيکي افزايشي مهم تر از غالبيت مي باشد. وراثت پذيري عمومي و خصوصي براي جدايه اول به ترتيب ۰٫۸۹ و ۰٫۶۳ و براي جدايه دوم به ترتيب ۰٫۸۶ و ۰٫۵۹ برآورد شد، در نتيجه انتظار مي رود که انتخاب براي صفت مقاومت به فوزاريوم سنبله در نتاج حاصل از تلاقي ارقام مورد آزمايش موثر باشد.

© حقوق سایت محفوظ است