۱۳۹۴-۱۲-۲۱

مقاله نانوکامپوزيت هاي بر پايه نشاسته سيب زميني-مونت موريلونيت (MMT): حساسيت به آب، خواص مکانيکي و گرمايي و الگوي پراش پرتو X که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژي پليمر (فارسي) از صفحه ۹۲ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: نانوکامپوزيت هاي بر پايه نشاسته سيب زميني-مونت موريلونيت (MMT): حساسيت به آب، خواص مکانيکي و گرمايي و الگوي پراش پرتو X
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانوکامپوزيت
مقاله نشاسته
مقاله مونت موريلونيت
مقاله خواص مکانيکي
مقاله نانوخاک رس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي روناك
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده بابك
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان نيا جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، مطالعه اثر افزودن درصدهاي مختلف مونت موريلونيت (۳، ۵، ۷ و %۹ وزن نشاسته)، بر خواص فيزيکي نانوکامپوزيت هاي نشاسته سيب زمينيMMT- است. مقاومت گرمايي و خواص مکانيکي فيلم هاي نانوکامپوزيت به ترتيب به وسيله آزمون گرماسنجي پويشي تفاضلي و آزمون کشش و نحوه پراکنش نانوذرات در ماتريس پليمر با استفاده از آزمون پراش پرتو X بررسي شد. براي مطالعه اثر افزودن نانوذرات بر مقدار بازدارندگي فيلم هاي حاصل در برابر رطوبت، مقدار جذب رطوبت و تراوايي نسبت به بخار آب (WVP) اندازه گيري شد. نتايج نشان داد، نحوه پراکنش نانوذرات در ماتريس پليمر به شکل ورقه اي است. مقدار WVP براي نمونه شاهد، ۲٫۶×۱۰g/m h Pa است که با افزايش غلظت نانوخاک رس تا %۹، به طور معني داري کاهش مي يابد و به ۱٫۴۳×۰ g/m h Pa مي رسد. همچنين، با افزودن نانوخاک رس از صفر تا %۹، استحکام کششي نهايي نمونه هاي فيلم از ۵٫۹ MPa تا ۶٫۶۳ MPa افزايش و کرنش تا پارگي از %۳۴٫۸۲ به %۲۶٫۸۳ کاهش يافت. اما، روند افزايشي استحکام کششي در فيلم هاي حاوي غظت هاي کم نانوخاک رس (%۷-۰)، معني دار نبود. مهم ترين دليل براي تقويت مقاومت مکانيکي در اثر افزودن نانوخاک رس، برقراري پيوندهاي بين سطحي قوي تر و بيشتر بين زنجيرهاي نشاسته و لايه هاي نانوخاک رس، پرکردن فضاهاي خالي و افزايش نواحي بلوري است. بررسي مقاومت گرمايي نمونه هاي نانوکامپوزيت نشان داد، فيلم هاي نانوکامپوزيت نسبت به فيلم نشاسته خالص مقاومت گرمايي و دماي ذوب بيشتري دارند. با افزايش محتواي نانوخاک رس از صفر تا %۹، دماي ذوب نمونه هاي نانوکامپوزيت از ۲۱۸ oC درجه تا oC 232.1 افزايش مي يابد. همچنين با افزايش محتواي نانوخاک رس، دماي انتقال شيشه اي افزايش مي يابد. اين افزايش مربوط به کاهش حجم آزاد، کاهش تحرک قطعه اي و در نتيجه تشکيل ساختار منسجم تر به وسيله نانوخاک رس در نواحي بي شکل است.

© حقوق سایت محفوظ است