۱۳۹۶-۰۷-۱۵

مقاله ميزان رضايت بيماران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: ميزان رضايت بيماران در بيمارستانهاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيمارستان
مقاله رضايت بيماران
مقاله دانشگاه علوم پزشكي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي فردآذر فربد
جناب آقای / سرکار خانم: ملاصادقي غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ارزيابي رضايت بيمار از مراقبت هاي بهداشتي و درماني براي ارتقاي کيفيت خدمات بيمارستاني ضروري است و عوامل بيمارستاني اثرگذار بر رضايت بيمار (محيط بيمارستان، خدمات انجام شده در بيمارستان، مراقبتهاي بهداشتي، خدمات هتلينگ، تغذيه اي، بستري، و…) براي اين منظور مورد ارزيابي واقع مي شوند و با سنجش ميزان رضايت بيماران مي توان بيمارستانها را با يکديگر مقايسه کرد. رضايت بيماران شرط اصلي کيفيت خدمات بهداشتي، درماني است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان رضايت بيماران در چهار بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي ايران انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، از مجموع ۱۲۶۰ بيمار بخشهاي درمانگاه، فوريتهاي پزشکي و بستري پرسشگري شد. براي سنجش رضايت بيماران از پرسشنامه استاندارد شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي استفاده شد.
يافته ها: سطح کلي رضايت بيماران از خدمات درمانگاهي ۶۷٫۳%، از خدمات فوريتها ۸۰٫۷% از خدمات بيمارستاني ۷۲٫۲% و از خدمات بخش پذيرش اورژانس ۸۶٫۵% ارزيابي شد؛ همچنين در مطالعه حاضر رضايت بيماران از مراقبتهاي جسمي و رواني به ترتيب ۸۷٫۱% و ۶۹٫۷% تعيين گرديد؛ سطح رضايت از خدمات تصويربرداري به طور کلي ۶۳٫۹% بود؛ رضايت از خدمات تغذيه اي ۶۲٫۸% تعيين شد. رضايت کلي از کيفيت هتلينگ (خانه داري) بخش هاي بستري بيمارستانها ۸۰٫۱% بود؛ سطح رضايت از خدمات ترخيص بيمارستانهاي مورد مطالعه ۳۸٫۶% حاصل گرديد؛ نارضايتي بيماران از هزينه پرداختي، بخصوص بيماران مراجعه کننده به اورژانس (سطح رضايت ۴۳٫۹%) بسيار چشمگير بود؛ در مجموع بيشترين رضايت مربوط به خدمات پرستاري (۸۵٫۱%) و کمترين رضايت مربوط به خدمات ترخيص (۶/۳۸%) بود.
نتيجه گيري: هنوز برخي از خدمات بيمارستاني از سطح مطلوب فاصله دارد؛ بويژه درباره هزينه پرداختي، هنگام ترخيص، بيشترين نارضايتي وجود دارد. براي دستيابي به يک ارزيابي يکسان مطالعه کشوري و تجزيه و تحليل نتايج حاصله پيشنهاد مي شود.

© حقوق سایت محفوظ است