۱۳۹۵-۰۴-۰۸

مقاله ميزان دوز دريافتي زنان يائسه در دانسيتومتري استخوان به روش دگزا (DEXA) و رابطه آن با قد، وزن و شاخص توده بدني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم دي ۱۳۹۰ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱۵۴۵ تا ۱۵۵۲ منتشر شده است.
نام: ميزان دوز دريافتي زنان يائسه در دانسيتومتري استخوان به روش دگزا (DEXA) و رابطه آن با قد، وزن و شاخص توده بدني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگزا
مقاله دز جذبي
مقاله زنان يائسه
مقاله پوکي استخوان
مقاله دزيمتري با ترمولومينسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلامت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عابدي ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سنجش تراکم ماده معدني استخوان در ارزيابي خطر شکستگي، تشخيص استئوپروز و پي گيري درمان موثر است. يکي از گسترده ترين روش هاي غيرتهاجمي جهت بررسي صحت استخوان، دگزا (جذب اشعه ايکس با دو انرژي) است که علت آن دوز دريافتي پايين بيماران، کيفيت تصاوير به دست آمده و ارزان تر بودن آن در مقايسه با ديگر روش هاي مذکور مي باشد. خطرات اساسي تابش به بيمار در اين روش، سرطان زايي و اثرات ژنتيکي است. بخش اساسي تضمين کيفيت در راديولوژي تشخيصي، ارزيابي دوز دريافتي توسط بيماران مي باشد.
روش ها: در اين مطالعه، ۴۳ زن يائسه که به بخش دانسيتومتري استخوان بيمارستان سيدالشهداي (ع) اصفهان مراجعه نمودند، انتخاب شدند. جهت انجام دوزيمتري از دوزيمترهاي ترمولومينسانس ۲۰۰ TLD-GR استفاده شد.
يافته ها: آزمون همبستگي Pearson نشان داد که يک رابطه معني داري بين دوز ورودي پوست با شاخص توده بدني (r=0.855، P<0.001) و وزن (r=0.745، P<0.001) و يک رابطه معکوس با قد (r=-0.258، P<0.047) وجود دارد. همچنين آزمون همبستگي Pearson يک رابطه معکوس بين دوز موثر با قد (r=-0.346، P<0.001)، وزن (r=-0.811، P<0.001) و شاخص توده بدني (r=-0.651، P<0.001) را نشان داد. مقدار متوسط دوز ورودي پوست ۰٫۵۰ ميکروسيورت (۰٫۲۶-۰٫۹۵ ميکروسيورت) و مقدار متوسط دوز موثر بيماران ۹٫۵۴ ميکروسيورت (۷٫۲۵-۱۲٫۶۵ ميکروسيورت) تعيين شد.
نتيجه گيري: ما يک رابطه معني داري بين دوز ورودي پوست و موثر با قد، وزن و شاخص توده بدني يافتيم. نتايج ما نشان داد که ميزان دوز دريافتي بيماران در دانسيتومتري استخوان با استفاده از سيستم Norland XR_46 بسيار کم است که از ميزان متوسط دوز دريافتي مردم ناشي از دوز زمينه در انگليس (۷ ميکروسيورت) کمتر مي باشد.

© حقوق سایت محفوظ است